สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

การทบทวนเอกสารเพื่อจัดทำร่างแผนPA

กิจกรรม : การทบทวนเอกสารเพื่อจัดทำร่างแผนPA
วันที่ 19/09/2023 - 19/09/2023
งบประมาณที่ตั้งไว้ 0.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 0 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
รายละเอียดกิจกรรม :