สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

วางแผนงาน 11 เม.ย. 65 (ครั้งที่ 3/2565)

กิจกรรม : วางแผนงาน 11 เม.ย. 65 (ครั้งที่ 3/2565)
วันที่ 11/04/2022 - 11/04/2022
งบประมาณที่ตั้งไว้ 0.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 0 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
รายละเอียดกิจกรรม :