สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย (งานบริหารกลาง)

ทีม PA ภูเก็ต ติดตามความก้าวหน้าการออกแบบของสถาปนิกและดูstakeholder(พื้นที่ มอ.และโรงแรม) / ใช้ zoom 4 (ครั้งที่ 4/2565)

ทีม PA ภูเก็ต ติดตามความก้าวหน้าการออกแบบของสถาปนิกและดูstakeholder(พื้นที่ มอ.และโรงแรม) / ใช้ zoom 4 (ครั้งที่ 4/2565)

20 เมษายน 2565
Yuttipong KaewtongYuttipong Kaewtong
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ติดตามความก้าวหน้าการออกแบบของสถาปนิกและดูstakeholder(พื้นที่ มอ.และโรงแรม)

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ได้กำหนดการจัดประชุมวันที่ 13-16 พ.ค.65
 • ได้ร่างการออกแบบทางสถาปิก นำไปสุ่การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเจ้าของพื้นที่และผุ้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดในครั้งต่อไป
 • ได้แนวทางดำเนินงาน ดังนี้
 1. Review
 2. สำรวจข้อมูล

- สถานการณ์ - สัมภาษณ์กลุ่ม Fungus group - ทบทวนข้อมูล/สถานการณ์
3. ปรับแบบ 4. คืนข้อมูล เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมออกแบบ ออกแบบกิจกรรม
5. ปรับแผน
6. สรุปแบบ 7. ทดลองกิจกรรม

การออกแบบำื้นที่และกิจกรรมคำนึง การเพิ่มกิจกรรมทางกายให้พอเพียงด้วย ครอบคุลม 3 ช่วงวัย เด็ก วัยทำงาน ผู้สูงอายุ และครอบคลุม setting ตามบริบทของพื้นที่

ผลที่ได้ 2 ส่วน 1. แบบสถาปัตกรรม 2. โปรแกรมกิจกรรม

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open