สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย (งานบริหารกลาง)

ประชุมวางแผนติดตามประเมินผลโครงการ paภูเก็ต (ครั้งที่ 14/2565)

ประชุมวางแผนติดตามประเมินผลโครงการ paภูเก็ต (ครั้งที่ 14/2565)

7 ธันวาคม 2565
Yuttipong KaewtongYuttipong Kaewtong
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

วางแผนติดตามประเมินผลโครงการ paภูเก็ต

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  1. วางแผนสำรวจข้อมูล pa
  2. สามารถทำ mou ได้ตลอดทั้งโครงการ เช่น เมื่อเห็นความร่วมมือกับเทศบาลกระทู้แล้วสามารถเข้าไปคุยความร่วมมือกับหน่วยงานได้เลย
  3. ให้จัดทำแผนและโครงการผ่านระบบออนไลน์
  4. พัฒนาศักยภาพเครือข่าย pa ให้เขียนขอทุนในพื้นที่ ม.อ.ภูเก็ต ป่าตอง ย่านเมืองเก่า สะพานหิน
  5. วางแผนการตดตามประเมินผล
  6. ทำร่างแผน pa เมืองภูเก็ต
  7. พื้นที่สุขภาวะ pa ร่วมกับอาหาร ใน ม.อ.ภูเก็ตทำตลาดสุขภาพ, ย่านเมืองเก่าแผงผักอินทรีย์, พื้นที่เขาหลักแปลงสมุนไพร
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open