สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย (งานบริหารกลาง)

วางแผนการเก็บข้อมูลกิจกรรมทางกาย

วางแผนการเก็บข้อมูลกิจกรรมทางกาย

10 พฤษภาคม 2566
Yuttipong KaewtongYuttipong Kaewtong
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมวางแผนการเก็บข้อมูลกิจกรรมทางกาย

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. วางแผนเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในช่วยวัยเด็ก กับวัยผู้สูงอายุ เพิ่มเติม
 2. สุ่มตัวอย่างตามหลักวิชาการให้ครอบคลุม แนวทางการดำเนินงาน
  • ลงพื้นที่ทำแบบสอบถามอีกครั้งด้วยชุดคำถามเดิม
  • ในแบบสอบถามให้ระบุช่วงอายุไว้ด้วย
  • เพิ่มสถานที่การสอบถามให้หลากหลาย
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 5,708.00 0.00 0.00 0.00 5,708.00 lock_open