สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

วางแผนการเก็บข้อมูลกิจกรรมทางกาย

กิจกรรม : วางแผนการเก็บข้อมูลกิจกรรมทางกาย
วันที่ 10/05/2023 - 10/05/2023
งบประมาณที่ตั้งไว้ 0.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 0 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
รายละเอียดกิจกรรม :