สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ค่าตอบแทนคณะทำงานในการรีวิวข้อมูลเอกสาร

กิจกรรม : ค่าตอบแทนคณะทำงานในการรีวิวข้อมูลเอกสาร
วันที่ 10/08/2023 - 10/08/2023
งบประมาณที่ตั้งไว้ 0.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 0 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
รายละเอียดกิจกรรม :