สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย (งานบริหารกลาง)

การประชุมเชิงปฏิบัติการการออกแบบพื้นที่และสร้างร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย

การประชุมเชิงปฏิบัติการการออกแบบพื้นที่และสร้างร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย

14 มีนาคม 2565
Yuttipong KaewtongYuttipong Kaewtong
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

10.00 - 10.15 น.
ชี้แจ้งวัตถุประสงค์ของการประชุม และวัตถุประสงค์ของโครงการ โดย... ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

10.15 – 11.00 น. นำเสนอข้อมูลการออกแบบพื้นที่ทางสถาปัตยกรรม ของพื้นที่บนบริเวณชายหาดป่าตอง พื้นที่ย่านเมืองเก่า และพื้นที่สวนสาธารณะสะพานหิน เขารัง และสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 โดย….รองศาสตราจารย์ ดร.พนิต ภู่จินดา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะ

11.00 – 12.00 น.
แลกเปลี่ยนเสนอความคิดเห็นและความต้องการเพิ่มเติม
โดย….นายเฉลิมศักดิ์ มณีศรี นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง
นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต

13.00-14.30 น. (ใช้ห้องประชุมต่อ) นำเสนอข้อมูลการออกแบบพื้นที่ทางสถาปัตยกรรม ของพื้นที่ศูนย์กีฬาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โดย... ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และนายณัฐวิช วิเศษสินธุ สถาปนิกนักวิชาการอิสระ สำรวจพื้นที่ศูนย์กีฬาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต (เวลา 14.30 น.หลังจากประชุมเสร็จสิ้น) โดย…. นายณัฐวิช วิเศษสินธุ สถาปนิกนักวิชาการอิสระ และคณะ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.พื้นที่สุขภาวะภายในวิทยาเขต 2.พื้นที่สุขภาวะของภาคเอกชน(สถานประกอบการ) – พื้นที่หน้าสวนสาธารณะ - Post Covid-19 Rehab 1.พื้นที่ภายในวิทยาเขต: พื้นที่สุขภาวะเพิ่ม PA ของคนใน มอ. / ชุมชนรอบ มอ. ทุน: ศูนย์กีฬา : แพทย์แผนไทย สนามกีฬา พื้นที่สาธารณะ Obj: ให้ชุมชนมี PA เพิ่ม
ชุมชนเข้าใจ/มีส่วนร่วมกับโครงการ wellness ของ มอ. ภูเก็ต วิธีการทำงาน : 1.สำรวจ/ให้ข้อมูลกับชุมขน : เด็กนศ./อสม. ผู้สูงอายุ , ผู้หญิง เพื่อหาความต้องการของชุมชน 2.ให้ชุมชนมีส่วนร่วมกิจกรรมในการออกแบบโครงสร้าง/กิจกรรม 3.ออกแบบ 4.ทำเวทีรับฟังความเห็น/หากลุ่มเครือข่าย ที่จะมาดำเนินกิจกรรม 5.ได้แผน > แผนของวิทยาเขต, บางกิจกรรมอาจจะนำร่อง

Post Covid Program 1. เปิดบริการจริงที่ เขาหลัก La Flora Program/บาท แพทย์แผนไทย/ /บริหารจัดการ Product
ได้เป็นต้นแบบ 3 - 4 เดือน 2.เริ่มอบรม – ผู้ประกอบการ: การอบรมผู้ประกอบการ/เตรียมความพร้อม/ hotel wellness - แพทย์แผนไทย ขยายในภูเก็ต/เขาหลัก - prachtion หลักสูตร/งาน Wellness วิทยาเขต

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
20,500.00 0.00 40,248.00 0.00 0.00 0.00 60,748.00 lock_open