สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย (งานบริหารกลาง)

วางแผนงาน 24 มี.ค.65 (ครั้งที่ 1/2565)

วางแผนงาน 24 มี.ค.65 (ครั้งที่ 1/2565)

24 มีนาคม 2565
Yuttipong KaewtongYuttipong Kaewtong
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

วางแผนงาน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  • เรื่อง tor
  1. ทีมงานเร่งจัดทำ tor กับ ม.อ.ภูเก็ต
  2. ทีมงานเร่งจัดทำ tor กับ จุฬาฯ
  3. ติดตามสัญญาโครงการ PA ภูเก็ต เบื้องต้นทาง ม.อ.ได้ส่งเอกสารจัดทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว เรื่องอยู่ที่ศูนย์สัญญาฯกำลังเร่งออกสัญญาโครงการ และอนุมัติงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 23 มีค.65)

เรื่องผลการลงพื้นที่จัดเวทีครั้งที่ 1
1. ติดตามความก้าวหน้าการออกแบบของทีมจุฬาฯ วันที่ 24 มีค.65 เวลา 16.30 น.

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open