สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ค่าตรวจสอบเอกสารการเงินและรับรองบัญชี งวดที่ 1

กิจกรรม : ค่าตรวจสอบเอกสารการเงินและรับรองบัญชี งวดที่ 1
วันที่ 31/08/2022 - 31/08/2022
งบประมาณที่ตั้งไว้ 0.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 0 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
รายละเอียดกิจกรรม :