สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมผลการออกแบบกับทีม HSF และเทศบาลนครภูเก็ต

กิจกรรม : ประชุมผลการออกแบบกับทีม HSF และเทศบาลนครภูเก็ต
วันที่ 03/03/2023 - 03/03/2023
งบประมาณที่ตั้งไว้ 0.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 0 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
รายละเอียดกิจกรรม :