สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

1. การทบทวนรูปแบบเมืองต้นแบบทั้งในและต่างประเทศ

กิจกรรม : 1. การทบทวนรูปแบบเมืองต้นแบบทั้งในและต่างประเทศ
วันที่ 01/02/2022 - 01/03/2022
งบประมาณที่ตั้งไว้ 0.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 0 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
รายละเอียดกิจกรรม :