สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมเตรียมเวทีหารือการทำแผนและโครงการ

กิจกรรม : ประชุมเตรียมเวทีหารือการทำแผนและโครงการ
วันที่ 18/04/2023 - 18/04/2023
งบประมาณที่ตั้งไว้ 0.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 0 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
รายละเอียดกิจกรรม :