สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

วางแผนงาน 24 มี.ค.65 (ครั้งที่ 1/2565)

กิจกรรม : วางแผนงาน 24 มี.ค.65 (ครั้งที่ 1/2565)
วันที่ 24/03/2022 - 24/03/2022
งบประมาณที่ตั้งไว้ 0.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 0 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
รายละเอียดกิจกรรม :