สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย (งานบริหารกลาง)

ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการ PA ภูเก็ต

ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการ PA ภูเก็ต

21 สิงหาคม 2566
Yuttipong KaewtongYuttipong Kaewtong
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการ PA ภูเก็ต

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. ข้อมูลสถานการณ์ PA รอบหลังโครงการ

 2. ความก้าวหน้าโครงการ PA ในชุมชน
  2.1 นครภูเก็ต : กีฬาวู๊ดบอล 2.2 กะทู้ : กลองยาวผู้สูงอายุ
  2.3 ป่าตอง : PA ในโรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก 2.4 อื่นๆ ย่านเมืองเก่า

 3. ความก้าวหน้าการปรับสภาพแวดล้อมทางสถาปัตยกรรม
  3.1 พื้นที่ ม.อ.ภูเก็ต 3.1.1 เส้นทางเดินวิ่ง/เสาสุขภาพ/ป้ายกระโดดแปะ 3.1.2 ลานเด็กเล่น 3.1.3 แผนผังพื้นที่ PA
  3.2 ความก้าวหน้าพื้นที่เขาหลัก พังงา

 4. วางแผนการจัดประชุมเดือนสิงหาคม/กันยายน
  4.1 วันที่ 13 กันยายน 2566 ทำแผน PA อำเภอและจังหวัด 4.2 สนส.ม.อ.ลงพื้นที่ถอดบทเรียนกิจกรรมโครงการ 3 โครงการ และติดตามความก้าวหน้าด้านสถาปัตกรรม มอ.ภูเก็ต / ย่านเมืองเก่า / ป่าตอง / เขาหลัก พังงา

 5. วางแผนค่าใช้จ่ายงบประมาณโครงการ
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 5,500.00 0.00 0.00 0.00 5,500.00 lock_open