สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย (งานบริหารกลาง)

ประชุมเตรียมเวทีหารือการทำแผนและโครงการ

ประชุมเตรียมเวทีหารือการทำแผนและโครงการ

18 เมษายน 2566
Yuttipong KaewtongYuttipong Kaewtong
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.ชี้แจงทำความเข้าใจกำหนดการ 2.กำหนดวัตถุประสงคืการจัดงาน 3.ตั้งผลลัพธ์ที่ได้ 4.Mapping ผุ้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  1. ได้กำหนดการประชุมหารือเรื่องการทำแผนและโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่สุขภาวะภูเก็ตเมืองต้นแบบเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมเก็ตโฮ่ ชั้น 5 อาคาร 7 (อาคารสำนักงานอธิการบดี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

  2. วัตถุประสงค์ 2.1 เพื่อประสานความร่วมมือกับเครือข่ายและกลไกทางสังคมในการขับเคลื่อนเมืองภูเก็ตสู่เมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย 2.2 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการทำแผนและโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่สุขภาวะเมืองต้นแบบเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย

  3. Mapping ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ อปท. ผู้นำชุมชนภาคประชาชน ภาคประชาสังคม อสม. กลไกสมัชชาสุขภาพจังหวัด

  4. ผลลัพธ์ที่ได้ ควรเป็นแนวทางการดำเนินงาน และแผนงานร่วมกันในการขับเคลื่อนเมืองสุขภาวะส่งเสริมกิขกรรมทางกายของประชาชนและนักท่องเที่ยว

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 lock_open