สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย (งานบริหารกลาง)

กิจกรรม “Finding Pattern in Phuket Old Town ตระเวนส่องมองเมืองเก่า” ในวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2566 ณ ย่านเมืองเก่าภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

กิจกรรม “Finding Pattern in Phuket Old Town ตระเวนส่องมองเมืองเก่า” ในวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2566 ณ ย่านเมืองเก่าภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

20 พฤษภาคม 2566
NuchiNuchi
รายงานจากพื้นที่

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

“Finding Pattern in Phuket Old Town ตระเวนส่อง มองเมืองเก่า” วันที่ 19- 20 พฤษภาคม 2566 ณ ย่านเมืองเก่าภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  • วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 คณะทำงานโครงการฯ ลงพื้นที่ ณ ย่านเมืองเก่าภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เพื่อเตรียมจัดกิจกรรม “Finding Pattern in Phuket Old Town ตระเวนส่อง มองเมืองเก่า” โดย ดร.สุวภาคย์ เบญจธนวัฒน์ และคณะ

  • วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 เรียนรู้สถาปัตยกรรมเมืองเก่า ผ่านอาคาร บ้านหม่อเส้ง     โดย คุณเผด็จ วุฒิชาญ ผู้อนุรักษ์และจัดตั้ง "หม่อเส้งมิวเซียม"

  • เริ่มกิจกรรมเดิน “Finding Pattern in Phuket Old Town ตระเวนส่อง มองเมืองเก่า” โดยมีทั้งหมด 3 เส้นทางคือ

  1. ตระเวนส่องตึกเก่า เล่าเรื่องพิพิธภัณฑ์
  2. ตระเวนส่องแลนด์มาร์ค ภาพจำเมือง Instagramable
  3. ตระเวนส่องวิถีตลาด วัตถุดิบเมืองเก่า” โดยในแต่ละเส้นทางจะมีการทำกิจกรรม Mini Workshop ที่แตกต่างกัน คือ พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว,บ้าน 92 และ Momentary cafe     โดย ทีมงาน Healthy Space Forum , ดร.สุวภาคย์ เบญจธนวัฒน์ ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลนครภูเก็ต และคนในชุมชน
  • กิจกรรม นำเสนอ Pattern ที่ไปเจอมาจากเมืองเก่าในสายตาเด็กๆ ณ Momentary cafe โดย ทีมงาน Healthy Space Forum และ ดร.สุวภาคย์ เบญจธนวัฒน์

  • ปิดกิจกรรมและถ่ายรูปร่วมกัน ณ Momentary cafe

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 33,049.00 0.00 0.00 0.00 33,049.00 lock_open