สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย (งานบริหารกลาง)

ประชุมวางแผนการเก็บข้อมูลกิจกรรมทางกายหลังการดำเนินโครงการ

ประชุมวางแผนการเก็บข้อมูลกิจกรรมทางกายหลังการดำเนินโครงการ

22 สิงหาคม 2566
Yuttipong KaewtongYuttipong Kaewtong
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมวางแผนการเก็บข้อมูลกิจกรรมทางกายหลังการดำเนินโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

กำหนดกลุ่มตัวอย่างและจำนวนการเก็บข้อมูล ดังนี้ 1 ม.อ.ภูเก็ต เทศบาลเมืองกระทู้ กระทู้ ภูเก็ต กลุ่มตัวอย่าง 270 ชุด นักท่องเที่ยว 60 ชุด
2 เขาหลัก เทศบาลตำบลคึกคัก ตะกั่วป่า พังงา กลุ่มตัวอย่าง 200 ชุด นักท่องเที่ยว 60 ชุด
3 ย่านเมืองเก่า เทศบาลนครภูเก็ต เมือง ภูเก็ต กลุ่มตัวอย่าง 270 ชุด นักท่องเที่ยว 60 ชุด
4 สะพานหิน เทศบาลนครภูเก็ต เมือง ภูเก็ต กลุ่มตัวอย่าง 270 ชุด นักท่องเที่ยว 60 ชุด
5 ป่าตอง เทศบาลเมืองป่าตอง กระทู้ ภูเก็ต กลุ่มตัวอย่าง 270 ชุด นักท่องเที่ยว 60 ชุด

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 lock_open