สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

วางแผนการทำงาน 6 พค 65 (ครั้งที่ 5/2565)

กิจกรรม : วางแผนการทำงาน 6 พค 65 (ครั้งที่ 5/2565)
วันที่ 06/05/2022 - 06/05/2022
งบประมาณที่ตั้งไว้ 0.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 0 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
รายละเอียดกิจกรรม :