สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย (งานบริหารกลาง)

ประชุมร่างแผน PA ภูเก็ต ครั้งที่ 3

ประชุมร่างแผน PA ภูเก็ต ครั้งที่ 3

4 กันยายน 2566
nell.monchanok98nell.monchanok98
รายงานจากพื้นที่
Project trainer
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

.

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

..

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 lock_open