สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ทีมงาน สนส.ม.อ.เตรียมการประชุม (งาน 28-29 มิ.ย.)

กิจกรรม : ทีมงาน สนส.ม.อ.เตรียมการประชุม (งาน 28-29 มิ.ย.)
วันที่ 28/06/2023 - 28/06/2023
งบประมาณที่ตั้งไว้ 0.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 0 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
รายละเอียดกิจกรรม :