สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย (งานบริหารกลาง)

การประชุมความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะเมืองต้นแบบเพื่อเพี่มกิจกรรมทางกาย

การประชุมความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะเมืองต้นแบบเพื่อเพี่มกิจกรรมทางกาย

24 มีนาคม 2566
Yuttipong KaewtongYuttipong Kaewtong
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

การประชุมความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะเมืองต้นแบบเพื่อเพี่มกิจกรรมทางกาย วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 - 14.00 น.
ณ ห้องประชุมเก็ตโฮ่ ชั้น 5 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

วัตถุประสงค์ - เพื่อรับฟังความคิดเห็นผลการออกแบบพื้นที่ทางสถาปัตยกรรม ของพื้นที่สุขภาวะภูเก็ตเมืองต้นแบบเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกายทั้ง 5 พื้นที่ (ชายหาดป่าตอง ย่านเมืองเก่า สวนสาธารณะสะพานหิน พื้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และพื้นที่โรงแรมที่พักส่งเสริมสุขภาพ) ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - เพื่อประสานความร่วมมือกับเครือข่ายและกลไกทางสังคมในการขับเคลื่อนเมืองภูเก็ตสู่เมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย

ผู้เข้าร่วมประชุม
  คณะผู้เข้าร่วม จำนวน  60 คน ประกอบด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบ ผอ.กองสาธารณสุข นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง มอบผอ.กองช่าง และสถาปนิก นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ มอบรองนายก ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต นายกสมาคมโรงแรมที่พักส่งเสริมสุขภาพอันดามันและอ่าวไทย และเลขา ชุมชนโดยรอบมอ ภูเก็ต 19 ชุมชน หัวหน้าพิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว ประธานชุมชนชาร์ตเตอร์แบงค์ ประธานชุมชนบ่านซ้านจุ้ยตุ๋ย และคณะ ประธานชุมชนย่านเมืองเก่า ประธานชุมชนหาดป่าตอง รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต คณะแพทย์แผนไทย คณะแพทย์แผนไทย คณะทำงาน สนส มอ. และ ทีม HSF

กิจกรรมการประชุมความร่วมมือ ในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต เทศบาลเมืองป่าตอง เทศบาลเมืองกะทู้และเทศบาลตำบลคึกคัก จังหวัดพังงา รวมทั้งเครือข่ายภาคธุรกิจ จากหอการค้าจังหวัดภูเก็ต สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต สมาคมโรงแรมที่พักส่งเสริมสุขภาพอันดามันและอ่าวไทย และภาคประชาสังคมพื้นที่ย่านเมืองเก่าจังหวัดภูเก็ต ภาคประชาสังคมพื้นที่เทศบาลเมืองกะทู้ และภาคประชาสังคมพื้นที่หาดป่าตอง
ซึ่งการประชุมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นผลการออกแบบพื้นที่ทางสถาปัตยกรรม ของพื้นที่สุขภาวะภูเก็ตเมืองต้นแบบเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกายทั้ง 5 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ชายหาดป่าตอง ย่านเมืองเก่า สวนสาธารณะสะพานหิน พื้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และพื้นที่โรงแรมที่พักส่งเสริมสุขภาพ ตำบลคึกคัก จังหวัดพังงา ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเพื่อเป็นการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายและกลไกทางสังคมในการขับเคลื่อนเมืองภูเก็ตสู่เมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย
และได้หารือแนวทางการพัฒนาภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย โดยตั้งผลลัพธ์ไว้ ดังนี้
1. ประชาชนเข้ามาในพื้นที่เพื่อการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ ลดโรคภัยไข้เจ็บจากกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
2. นักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่ มีการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในขณะที่อยู่ในเมืองภูเก็ต และสามารถสร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชน 3. เกิดเครือข่ายและกลไกทางสังคมที่ช่วยขับเคลื่อนเมืองภูเก็ตอย่างต่อเนื่องให้เป็นเมืองที่มีการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย โดยมีแผนการขับเคลื่อนในทุกภาคส่วน 4. สู่การเป็นเมืองต้นแบบและศูนย์เรียนรู้ในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกายในระดับนานาชาติต่อไป


ข่าวประชาสัมพันธ์
- https://kathucity.go.th/public/list/data/detail/id/8250/menu/1559
- https://web.facebook.com/prpkcity1/posts/pfbid0zrwDAhi3fNMFopirsFgexGmcNkatiDoy4Zj3q3G4zBsyPnrmqVwU74hsamBhuW2vl

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 164,786.00 0.00 0.00 0.00 164,786.00 lock_open