สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ทีม HSF ลงพื้นที่สำรวจเเละเข้าสัมภาษณ์หน่วยงานในพื้นที่

กิจกรรม : ทีม HSF ลงพื้นที่สำรวจเเละเข้าสัมภาษณ์หน่วยงานในพื้นที่
วันที่ 27/06/2022 - 01/07/2022
งบประมาณที่ตั้งไว้ 0.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 0 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
รายละเอียดกิจกรรม :