สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

วางแผนงาน 30 มีค.65 (ครั้งที่ 2/2565)

กิจกรรม : วางแผนงาน 30 มีค.65 (ครั้งที่ 2/2565)
วันที่ 30/03/2022 - 30/03/2022
งบประมาณที่ตั้งไว้ 0.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 0 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
รายละเอียดกิจกรรม :