สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย (งานบริหารกลาง)

ประชุมอัปเดตงานกับทีม PA ภูเก็ต

ประชุมอัปเดตงานกับทีม PA ภูเก็ต

12 กรกฎาคม 2566
Yuttipong KaewtongYuttipong Kaewtong
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมอัปเดตงานกับทีม PA ภูเก็ต

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ข้อมูลการใช้ประโยชน์พื้นที่ใน ม.อ.จากชุมชน 1. กลุ่มไลน์แดนซ์ 2. การเดินวิ่งในเส้นทางรอบ ม.อ.
3. ตลาดบ่านซ้าน

การเก็บข้อมูล PA หลังกิจกรรมโครงการ 1. สำรวจจากแบบสอบถาม 2. กระบวนการกลุ่มเชิงคุณภาพ

โครงการที่ดำเนินการในพื้นที่
1. โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกระทู้ / ผู้ดำเนินการ: กระทู้
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกีฬาวู้ดบอลสำหรับเยาวชน / ผู้ดำเนินการ: เทศบาลนครภูเก็ต
3. โครงการหนูน้อยวัยใส ใส่ใจสุขภาพ /ผู้ดำเนินการ: ป่าตอง
4. พื้นที่จุ่ยตุ๋ย

เตรียมงาน 9-10 ส.ค.66 เป้าหมาย : ได้ roadmap 3 ปี ที่จะทำต่อในอนาคต ทำในระดับพื้นที่ภาคใต้แล้วดูว่าจะหยิบประเด็นอะไรไปทำต่อ
กระบวนการ:
- นำเสนอความก้าวหน้ามติ PA
- แลกเปลี่ยนพื้นที่รูปธรรม ได้แก่ 1. การยกระดับกองทุนสุขภาพสู่ พชอ. 2. การส่งเสริม PA ในกองทุนสุขภาพตำบลนาท่อม จ.พัทลุง 3. บทเรียนการจัดการความปลอดภัยกีฬามวลชน 4. บทเรียนการจัดงานวิ่งท่าข้ามเทรล 5. นวัตกรรมการส่งเสริม PA ในโรงเรียน 6. มุมมองสื่อจากประสบการณ์ PA ในชุมชน
- แบ่งกลุ่มย่อยระดมความคิด
ผู้เข้าร่วมจากจังหวัดภูเก็ต : ทีม ม.อ.ภูเก็ต/ สภาเด็กและเยาวชน / อปท.ในพื้นที่กระทู้ ป่าตอง นครภูเก็ต (ประมาณ 2-3 ท่าน) - โครงการ PA ภูเก็ต จะนำเสนอ
1. โมเดลPAในสถานศึกษา ม.อ.ภูเก็ต : เตรียม PPT นำเสนอ
2. โมเดลสวนสมุนไพร จ.พังงา

สรุปประเด็นที่ดำเนินการต่อ
1. จัดทำรายงาน
2. การดำเนินโครงการ 4 โครงการ
3. การออกแบบพื้นที่จะดำเนินการต่อใน ม.อ. 4. เวทีสร้างสุข PA

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 lock_open