สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ค่าวัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์สำนักงาน

กิจกรรม : ค่าวัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์สำนักงาน
วันที่ 11/07/2023 - 11/07/2023
งบประมาณที่ตั้งไว้ 0.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 0 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
รายละเอียดกิจกรรม :