สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย (งานบริหารกลาง)

ค่าบริหารจัดการเดือนมกราคม-กรกฏาคม 256ุ6

ค่าบริหารจัดการเดือนมกราคม-กรกฏาคม 256ุ6

11 กรกฎาคม 2566
Yuttipong KaewtongYuttipong Kaewtong
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ค่าบริหารจัดการเดือนมกราคม-กรกฏาคม 256ุ6

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ค่าบริหารจัดการเดือนมกราคม-กรกฏาคม 256ุ6

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 490,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 490,000.00 lock_open