สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย (งานบริหารกลาง)

การประชุมประชาพิจารณ์ร่างแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ.2561-2573 (ฉบับปรับปรุง)

การประชุมประชาพิจารณ์ร่างแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ.2561-2573 (ฉบับปรับปรุง)

2 มีนาคม 2566
Yuttipong KaewtongYuttipong Kaewtong
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ระดมข้อเสนอแนะต่อร่างแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ.2561-2573 (ฉบับปรับปรุง)

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ปรับปรุงยุทธศาสตร์แผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 3 ยุทศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมกิจกรรมทางกายประชาชนทุกกลุ่มวัย ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างสังคมกระฉับกระเฉงและส่งเสริมสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกาย  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบสนับสนุนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 18,400.00 0.00 0.00 0.00 18,400.00 lock_open