สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย (งานบริหารกลาง)

ประชุมอัปเดต HSF PAภูเก็ต

ประชุมอัปเดต HSF PAภูเก็ต

7 กุมภาพันธ์ 2566
Yuttipong KaewtongYuttipong Kaewtong
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมอัปเดต HSF PA ภูเก็ต

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลการอัปเดต

  1. สรุปพื้นที่ป่าตอง
  2. อัปเดตการออกแบบ 2 พื้นที่ ได้แก่ ย่านเมืองเก่าและสะพานหิน

- พื้นที่น้ำท่วมน้ำลดได้ออกแบบให้รองรับกิจกรรม PA ได้ทุกสถานการณ์ - พื้นที่ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน - พื้นที่ย่านอาหาร แหล่งพบปะผู้คน
- พื้นที่เชื่อมวัฒนธรรมชุมชน
3. มีแนวทางการทดลองจัดกิจกรรม 3 ทางเลือก
3.1 เส้นทางเดินลัดเลาะรอบเมืองเก่า (Old town park journey) 3.2 วางป้ายเก็บแบบสอบถาม (Interactive panal) 3.3 วางสตรีทเฟอร์นิเจอร์และสังเกตการใช้งาน

แนวทางขับเคลื่อนต่อ : เสนอผลการออกแบบกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อนำไปสุ่การดูแลและใช้ประโยชน์ในการเพิ่มกิจกรรมทางกาย

  1. จัดประชุมนำเสนอผลการออกแบบพื้นที่ส่งเสริมกิจกรรมใน 5 พื้นที่ ได้แก่ คือ 1. ม.อ.ภูเก็ต 2. เขาหลักพังงา 3.ย่านเมืองเก่า 4. ป่าตอง 5. สะพานหิน
  2. ทำแผน MOU การดูแลพื้นที่ต่อในอนาคต โดยเชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดกับพื้นที่ เข้ามาร่วมประชุม
  3. เลือกวันนัดประชุม คือ วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 หรือวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
2,500.00 1,000.00 110.00 0.00 0.00 0.00 3,610.00 lock_open