สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและโครงการส่งเสริมการเพิ่มกิจกรรมทางกาย และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2

กิจกรรม : การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและโครงการส่งเสริมการเพิ่มกิจกรรมทางกาย และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2
วันที่ 29/06/2023 - 30/06/2023
งบประมาณที่ตั้งไว้ 0.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 0 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่เป้าหมายในจังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย เทศบาลนครภูเก็ต เทศบาลเมืองกะทู้ และเทศบาลเมืองป่าตอง (10 คนต่อพื้นที่ รวม 30 คน)
- ผู้รับผิดชอบงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
- เจ้าหน้าที่กองการแพทย์
- เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล
- เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม
- เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน
- เจ้าหน้าที่กองช่าง
2. ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต เทศบาลเมืองกะทู้ และเทศบาลเมืองป่าตอง (10 คนต่อพื้นที่ รวม 30 คน)
3. ภาคประชาสังคมในเขตเทศบาลนครภูเก็ต เทศบาลเมืองกะทู้ และเทศบาลเมืองป่าตอง (40 คน)
- ประธานชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต ชุมชนชาร์เตอร์เเบงค์ ชุมชนบ่านซ้านจุ้ยตุ่ย
- คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการย่านบ่านซ้าน สู่การพัฒนาย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จ.ภูเก็ต
- หัวหน้าพิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว
- ประธานชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกะทู้
- ประธานชุมชนในเขตเทศบาลเมืองป่าตอง
รายละเอียดกิจกรรม :