สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย (งานบริหารกลาง)

ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามความก้าวหน้าการออกแบบพื้นที่โครงการ (ครัั้งที่ 15/2565)

ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามความก้าวหน้าการออกแบบพื้นที่โครงการ (ครัั้งที่ 15/2565)

13 ธันวาคม 2565
Yuttipong KaewtongYuttipong Kaewtong
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามความก้าวหน้าการออกแบบพื้นที่โครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1 ปรับแบบสอบถามเพิ่มเติม ให้ทราบถึงข้อมูลสถานการณ์ และสอดรับแนวคิดศูนย์สุขภาพนานาชาติและศูนย์การแพทย์แผนไทย

2 การเก็บข้อมูลสถานการณ์ PA - เก็บข้อมูลใน มอ เพิ่มเติมในส่วนของบุคลากรและนักศึกษา - เก็บข้อมูล ในกลุ่มประชาชนรอบมหาวิทยาลัย ครอบคลุมทุกชุมชน และทุกช่วงวัย (เด็ก วัยทำงาน ผู้สูงอายุ) โดยอาจจะจ้างนักศึกษาช่วยเก็บข้อมูล

3 การสอบถามความคิดเห็นกับกลุ่มประชาชนรอบ มอ. - เนื่องจากการนัดกลุ่มประชาชนในพื้นที่ค่อนข้างยาก จึงอาจนัดคุยกับชุมชนในช่วงที่ชุมชนมีการประชุมอยู่แล้ว สำหรับชุมชนโดยรอบ มอ. - เก็บข้อมูล ตามกลุ่มวัย เช่น กลุ่มผู้สูงอายุจากชมรม กลุ่มวัยเด็กจากโรงเรียน กลุ่มวัยทำงานจากวิสาหกิจชุมชน แกนนำชุมชน กรรมการชุมชน โดยประชุมกลุ่มแต่ละกลุ่มเพื่อสอบถามความคิดเห็น ความต้องการเข้ามาใช้ประโยชน์พื้นที่ มอ.

4 การเปิดโอกาสให้แต่ละกลุ่มเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบพื้นที่ โดยจัดกิจกรรมสำรวจพื้นที่ มอ. ในกลุ่มเด็กจากโรงเรียนในพื้นที่ และให้กลุ่มผู้สูงอายุ และวัยทำงานเข้าร่วมกิจกรรม

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 4,910.00 0.00 0.00 0.00 4,910.00 lock_open