สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย (งานบริหารกลาง)

assignment
บันทึกกิจกรรม
การประชุมสรุปโครงการและพัฒนาข้อเสนอแนวทางต่อยอดภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย28 กันยายน 2566
28
กันยายน 2566รายงานจากพื้นที่ โดย nell.monchanok98
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

การประชุมสรุปโครงการและพัฒนาข้อเสนอแนวทางต่อยอดภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย ในวันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 08.30-16.00 น. ณห้องประชุม 1401 ชั้น 14 สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

....

การประชุมคณะทำงานเพื่อสรุปผลการดำเนินงานการติดตามประเมินผลโครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย27 กันยายน 2566
27
กันยายน 2566รายงานจากพื้นที่ โดย nell.monchanok98
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

จัดการประชุมคณะทำงานเพื่อสรุปผลการดำเนินงานการติดตามประเมินผลโครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย ในวันที่ 27 กันยายน 2566  เวลา 13.30-16.30 น. ณ  ห้องประชุมชั้น 10 สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

.....

การประชุมคณะทำงานเพื่อสรุปผลการดำเนินงานการติดตามประเมินผลโครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย26 กันยายน 2566
26
กันยายน 2566รายงานจากพื้นที่ โดย nell.monchanok98
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

การประชุมคณะทำงานเพื่อสรุปผลการดำเนินงานการติดตามประเมินผลโครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย ในวันที่ 26 กันยายน 2566  เวลา 15.30-18.00 น. ณ  ห้องประชุมชั้น 10 สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

...

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย18 กันยายน 2566
18
กันยายน 2566รายงานจากพื้นที่ โดย nell.monchanok98
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

.

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

.

พัฒนาระบบติดตามและประเมินผล18 กันยายน 2566
18
กันยายน 2566รายงานจากพื้นที่ โดย nell.monchanok98
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

.

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

.

สนส.ม.อ.ลงพื้นที่ร่วมงานเปิดตัวโครงการรองรับนักท่องเที่ยวและชุมชนของลาวิชต้า15 กันยายน 2566
15
กันยายน 2566รายงานจากพื้นที่ โดย Yuttipong Kaewtong
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

สนส.ม.อ.ลงพื้นที่ร่วมงานเปิดตัวโครงการรองรับนักท่องเที่ยวและชุมชนของลาวิชต้า

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

พื้นที่ได้เปิดรองรับนักท่องเที่ยวและชุมชนสามารถเข้าไปใช้เพื่อฟื้นฟูดูแลสุขภาพได้ โดยมีพื้นที่สามารถมีกิจกรรมทางกายและฟื้นฟูสุขภาพดังนี้ 1. พื้นที่เด่นเล่นเที่ยวชมสวนสมุนไพร 2. พื้นที่โยคะ 3. คลินิกแพทย์แผนไทย 4. ร้านอาหารที่ใช้พืชสมุนไพร

การประชุมเชิงปฏิบัติการบันทึกข้อตกลง (MOU) แผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายจังหวัดภูเก็ต และถอดบทเรียนการขับเคลื่อนจังหวัดภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย12 กันยายน 2566
12
กันยายน 2566รายงานจากพื้นที่ โดย Yuttipong Kaewtong
 • MOU การขับเคลื่อนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย จ.pdf
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

การประชุมเชิงปฏิบัติการบันทึกข้อตกลง (MOU) แผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายจังหวัดภูเก็ต และถอดบทเรียนการขับเคลื่อนจังหวัดภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย วันที่ 13-14 กันยายน 2566
ณ ห้องประชุมพาโก้ สกาย โรงแรม เดอะ พาโก้ ดีไซด์ ภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต


วัตถุประสงค์ 1.1 เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่มีกิจกรรมทางกายอย่างเพียงพอ
1.2 เพื่อจัดทำแผนและโครงการส่งเสริมการเพิ่มกิจกรรมทางกายและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมพื้นถิ่นนำไปสู่การลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรั้ง (NCDs) 1.3 เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอของนักท่องเที่ยว 1.4 เพื่อสนับสนุนให้เมืองภูเก็ตเป็นเมืองที่มีสภาพแวดล้อมที่กระฉับกระเฉง (Active Environment)


กำหนดการ
เวลา รายละเอียด วันพุธที่ 13 กันยายน 2566 09.00 - 09.30 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม 09.30 - 10.00 น. กล่าวต้อนรับ ชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุม และนำเสนอ แผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายจังหวัดภูเก็ต โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ
      รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 10.00 - 10.30 น. กล่าววิสัยทัศน์ แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต  และการส่งเสริมสุขภาพ/พื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกายจังหวัดภูเก็ต โดย นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต 10.30 - 11.00 น. กล่าววิสัยทัศน์ แนวทางการดำเนินงานเพื่อพัฒนาพื้นที่สาธารณะและเพิ่มกิจกรรมทางกายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 11.00 - 11.20 น. นำเสนอตัวอย่างการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในจังหวัดภูเก็ต
- กิจกรรมทางกายกับการเชื่อมสัมพันธ์ชุมชนผ่านตลาดนัด ม.อ.บ่านซ้าน (PSU Banzaan Market) - กีฬาวู้ดบอลสัมพันธ์ผู้สูงอายุกับเยาวชนเทศบาลนครภูเก็ต โดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และเทศบาลนครภูเก็ต 11.20 - 12.00 น. การบันทึกข้อตกลง (MOU) แผนส่งเสริมกิจกรรมทางกายจังหวัดภูเก็ต โดย - จังหวัดภูเก็ต
      - องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
      - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต       - อำเภอเมืองภูเก็ต กะทู้ ถลาง
      - ท้องถิ่นนำร่อง: เทศบาลนครภูเก็ต เทศบาลเมืองกะทู้ เทศบาลเมืองป่าตอง
      - สมาคมโรงแรมที่พักส่งเสริมสุขภาพอันดามันและอ่าวไทย       - สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)       - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
      - ศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะเมือง (Healthy Space Forum)       - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดย สถาบันนโยบายสาธารณะ
13.00 – 16.30 น. ถอดบทเรียนและกำหนดแผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนจังหวัดภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ
      รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม 09.00 - 11.00 น. ถอดบทเรียนและกำหนดแผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนจังหวัดภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย
โดย  ดร.สุวภาคย์ เบญจธนวัฒน์ อาจารย์สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
11.00 - 12.00 น. สรุปแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนจังหวัดภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย โดย  ดร.สุวภาคย์ เบญจธนวัฒน์ อาจารย์สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

การประชุมเชิงปฏิบัติการบันทึกข้อตกลง (MOU) แผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายจังหวัดภูเก็ตและถอดบทเรียนการขับเคลื่อนจังหวัดภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย โดยได้รับเกียรติจากนายอำนวย พิณสุวรรณ รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าววิสัยทัศน์แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ตและการส่งเสริมสุขภาพ/พื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกายจังหวัดภูเก็ต และได้รับเกียรติจาก นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าววิสัยทัศน์แนวทางการดำเนินงานเพื่อพัฒนาพื้นที่สาธารณะและเพิ่มกิจกรรมทางกายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กล่าวรายงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และกล่าวต้อนรับโดยรองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต
การลงนามความร่วมมือทางวิชาการการขับเคลื่อนแผนส่งเสริมกิจกรรมทางกายจังหวัดภูเก็ต ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยสถาบันนโยบายสาธารณะและงานบริการวิชาการ วิจัย และประชาสัมพันธ์ วิทยาเขตภูเก็ต กับหน่วยงานของจังหวัดภูเก็ต จำนวน 11 หน่วยงาน คือ จังหวัดภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต อำเภอถลาง อำเภอกะทู้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต เทศบาลเมืองป่าตอง เทศบาลเมืองกะทู้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะเมือง Healthy Space Forum และสมาคมโรงแรมที่พักส่งเสริมสุขภาพอันดามันและอ่าวไทย   กิจกรรมการขับเคลื่อนแผนส่งเสริมกิจกรรมทางกายจังหวัดภูเก็ต ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ซึ่งมีเป้าหมายในการขับเคลื่อนให้ประเทศไทยมีจังหวัดต้นแบบในการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ที่จะทำให้ประชาชนมีวิถีชีวิตที่กระฉับกระเฉง ด้วยการมีกิจกรรมทางกายและจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในหลายด้าน มีการกำหนดแผนแม่บทการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต 20 ปี (พ.ศ. 2566-2585) เรื่อง ศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Wellness Hub) การท่องเที่ยวทางกีฬา (Sports Tourism) และเมืองวัฒนธรรมสร้างสรรค์ด้านอาหาร (Gastronomy City) ซึ่งมีการเชื่อมโยงกับทิศทางการพัฒนาของประเทศและของโลก และทั้งสามเรื่องสามารถผสมผสานการดำเนินงานเข้ากับการส่งเสริมกิจกรรมทางกายได้โดยภาคีเครือข่ายในจังหวัดภูเก็ตซึ่งได้กำหนดวิสัยทัศน์การส่งเสริมกิจกรรมทางกายร่วมกัน คือ “เมืองภูเก็ตสุขภาพดี มีวิถีชีวิตกระฉับกระเฉง ภายใต้สภาพแวดล้อมเหมาะสม” จึงทำความร่วมมือโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 75 และจังหวัดภูเก็ตมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกายตลอดจนการปรับเปลี่ยนพฤติรรมการบริโภค โดยข้อตกลงร่วมกันจะมีประเด็นดังนี้
1. ร่วมกันพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคีเครือข่ายในจังหวัดภูเก็ตในการปฏิบัติงานสร้างเสริมสุขภาพคนภูเก็ตด้วยการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและการปรับพฤติกรรมการบริโภค ให้กับประชาชนทุกช่วงวัย 2. ร่วมกันพัฒนาให้ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตมีความรอบรู้ทางสุขภาพ ที่จะนำไปสู่การใช้ชีวิตที่กระฉับกระเฉง (Active Living) ของประชาชนทุกกลุ่มวัย ทุกอาชีพ และทุกสถานที่ 3. สนับสนุนและส่งเสริมด้านวิชาการ เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของภูเก็ตให้เป็นเมืองน่าอยู่ และเป็น เมืองที่กระฉับกระเฉง (Healthy City is an Active City) ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทจังหวัด ด้านศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Wellness Hub) การท่องเที่ยวทางกีฬา (Sports Tourism) และ เมืองวัฒนธรรมสร้างสรรค์ด้านอาหาร (Gastronomy City) 4. ร่วมกันพัฒนาเครือข่ายและกลไกในการขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายจังหวัดภูเก็ต 5. ร่วมสร้างสังคมภูเก็ตให้มีความกระฉับกระเฉง ที่จะนำไปสู่การเคลื่อนไหวทางสังคม (Social Movement) ให้คนภูเก็ตมีเป้าหมายเดียวกันในการมีสุขภาวะด้วยการมีกิจกรรมทางกายและการปรับพฤติกรรมการบริโภค 6. ร่วมกันพัฒนาระบบสนับสนุนการใช้ชีวิตที่กระฉับกระเฉงของจังหวัดภูเก็ต ให้เกิดการพัฒนาการวิจัย และนวัตกรรม ตลอดจนการพัฒนาฐานข้อมูล ที่สอดแทรกองค์ความรู้กิจกรรมทางกายอย่างต่อเนื่อง

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนส่งเสริมการเพิ่มกิจกรรมทางกายและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค6 กันยายน 2566
6
กันยายน 2566รายงานจากพื้นที่ โดย Yuttipong Kaewtong
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนส่งเสริมการเพิ่มกิจกรรมทางกายและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค
วันที่ 7-8 กันยายน 2566 ณ โรงแรม ดารา จังหวัดภูเก็ต วัตถุประสงค์ 1.1 เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่มีกิจกรรมทางกายอย่างเพียงพอ
1.2 เพื่อจัดทำแผนและโครงการส่งเสริมการเพิ่มกิจกรรมทางกายและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมพื้นถิ่นนำไปสู่การลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) 1.3 เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอของนักท่องเที่ยว 1.4 เพื่อสนับสนุนให้เมืองภูเก็ตเป็นเมืองที่มีสภาพแวดล้อมที่กระฉับกระเฉง (Active Environment)

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

วันที่ 7 กันยายน 2566 - กล่าวต้อนรับ ชี้แจงวัตถุประสงค์ สถานการณ์กิจกรรมทางกายและความสำคัญการดำเนินงานพัฒนาภูเก็ตเป็นเมืองต้นแบบในการสร้างเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย
โดย ดร.สุวภาคย์ เบญจธนวัฒน์ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - นำเสนอการดำเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและผลการออกแบบพื้นที่สุขภาวะส่งเสริมกิจกรรมทางกายในจังหวัดภูเก็ต
โดย คุณธนวัฒน์ วงศ์ลักษณพันธ์ รักษาการหัวหน้างานงานบริการวิชาการ วิจัย และประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และคุณณัฐวิช วิเศษสินธุ สถาปนิกโครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบฯ - นำเสนอ (ร่าง) แผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย จ.ภูเก็ต โดย ดร.สุวภาคย์ เบญจธนวัฒน์ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - ระดมความคิดเห็นแต่ละกลุ่ม 4 กลุ่ม ได้แก่ 1. ภาคีเครือข่ายอำเภอเมืองภูเก็ต 2. ภาคีเครือข่ายอำเภอกะทู้ 3. ภาคีเครือข่ายอำเภอถลาง 4. ภาคีเครือข่ายจังหวัดภูเก็ตหัวข้อ: แผนและโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อการขับเคลื่อนในพื้นที่/องค์กร โดย Stakeholders ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน - นำเสนอผลจากการระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ต่อ (ร่าง) แผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย จ.ภูเก็ต


วันที่ 8 กันยายน 2566 - สรุป (ร่าง) แผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย จ.ภูเก็ต  โดย ดร.สุวภาคย์ เบญจธนวัฒน์ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ร่าง) แผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย จ.ภูเก็ต

ประชุมร่างแผน PA ภูเก็ต ครั้งที่ 34 กันยายน 2566
4
กันยายน 2566รายงานจากพื้นที่ โดย nell.monchanok98
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

.

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

..

ประชุมร่างแผน PA ภูเก็ต ครั้งที่ 21 กันยายน 2566
1
กันยายน 2566รายงานจากพื้นที่ โดย Yuttipong Kaewtong
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ประชุมร่างแผน PA ภูเก็ต ครั้งที่ 2

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เตรียมแผนร่าง PA ภูเก็ต

 1. เตรียมกำหนดการและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมประชุม
 2. ร่าง SWOT
 3. ร่าง แผน ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แนวทางและโครงการ
 4. วิเคราะห์ความสอดคล้องของตัวชี้วัดแต่ละหน่วยงาน
 5. กำหนดองค์กรที่ร่วมเป็นเจ้าภาพขับเคลื่อน PA ต่อในอนาคต
ถอดบทเรียนโครงการ PA ภูเก็ต30 สิงหาคม 2566
30
สิงหาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย Yuttipong Kaewtong
 • พื้นที่สุขภาวะและกิจกรรม PA ภูเก็ต.pdf
 • ประเด็นคำถามการสัมภาษณ์เรื่องเครื่องมือ.pdf
 • 2023-08-28 ประเด็นคำถามและเทคนิคพื้นที่สุขภาวะโ.pdf
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

คำถามถอดบทเรียน
ประเด็นคำถามสำหรับการสัมภาษณ์เรื่องเครื่องมือและเทคนิค (Tool and technique) ในการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย
1 ความเป็นมาของการเลือกพื้นที่ 5 แห่งสำหรับการพัฒนาเป็นพื้นที่สุขภาวะโครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบฯ
2 กระบวนการทำงานพัฒนาพื้นที่สุขภาวะในแต่ละพื้นที่ย่อย และเครื่องมือที่เลือกใช้ในแต่ละขั้น 3 ผลที่ได้รับจากการใช้แต่ละเครื่องมือ ความเหมาะสมของเครื่องมือ อุปสรรคของการใช้เครื่องมือ และแนวทาง การแก้ปัญหา
4 ที่มาของแนวคิดในแต่ละพื้นที่ และความสอดคล้องจากผลที่ได้จากเครื่องมือในกระบวนการทำงาน
5 ผลที่ได้รับ และความสอดคล้องจากผลที่ได้จากเครื่องมือในกระบวนการทำงาน และวัตถุประสงค์โครงการ
6 Key factor ของการทำแต่ละพื้นที่ให้ประสบความสำเร็จ

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประเด็นคำถามสำหรับการสัมภาษณ์เรื่องเครื่องมือและเทคนิค (Tool and technique) ในการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะโครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย 1. ความเป็นมาของการเลือกพื้นที่ 5 แห่งสำหรับการพัฒนาเป็นพื้นที่สุขภาวะโครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบฯ จังหวัดภูเก็ตมีรายได้จากการท่องเที่ยวกระแสหลัก หลังจากที่มีการระบาดของ Covid-19 ทำให้เศรษฐกิจของภูเก็ตได้รับผลกระทบอย่างมาก โดยมูลค่าการท่องเที่ยวช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกรกฎาคมในปี 2562 เท่ากับ 210,635 ล้านบาท และในปี 2564 เท่ากับ 38,527 ล้านบาท ลดลง -81,709 % ทำให้กลุ่มภาคเอกชน ภาครัฐ และ ภาคประชาสังคม ในจังหวัดภูเก็ต ได้มีการรวมตัวกันและจัดทำแนวทางการฟื้นฟูแผนพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต 3 ระยะ
1. แผนระยะสั้น ต้องดึงกลุ่มนักท่องเที่ยวให้กลับเข้ามาพำนักในจังหวัดให้มากที่สุด ทั้งในกลุ่มนักท่องเที่ยวรายได้สูง กลุ่มแรงงานทักษะสูง กลุ่มผู้อยู่อาศัยเป็นครอบครัว โดยเพิ่มกิจกรรมการเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจเชิงรุก 2. แผนระยะกลาง เป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ โดยเพิ่มรายได้จากการพัฒนาอุตสาหกรรมอื่น ๆ คู่ขนานไปกับการท่องเที่ยว ได้แก่ อุตสาหกรรม Health and Wellness อุตสาหกรรมการศึกษา  อุตสาหกรรม Gastronomy  อุตสาหกรรม Sports and Events  อุตสาหกรรม Smart City 7 ด้าน ได้แก่ Smart Economy, Smart Tourism, Smart Health, Smart Safety, Smart Environment, Smart Education และ Smart Governance อุตสาหกรรม Marina อุตสาหกรรมส่งออกปลาทูน่า
3. แผนระยะยาว ซึ่งเป็นแผนระยะ 5 ปี จังหวัดภูเก็ตควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่มีเป้าหมายเพื่อความยั่งยืนเป็นอันดับแรก รองลงมาคือยังคงต้องเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเล และเพิ่มการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ลำดับถัดมาคือการเป็นศูนย์กลางการประชุมและการจัดนิทรรศการนานาชาติ การเป็นศูนย์กลางการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงกีฬา และ การเป็นเมือง Digital จะเห็นว่า จังหวัดภูเก็ต ได้ให้ความสำคัญกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ จากเดิมที่เน้นการท่องเที่ยวกระแสหลักเท่านั้น เป็นการเพิ่มการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ทั้งอุตสาหกรรม Health and Wellness อุตสาหกรรม Gastronomy  อุตสาหกรรม Sports and Events  อุตสาหกรรม Smart City 7 ด้าน โดยการเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจครั้งนี้จะทำให้ภูเก็ตเป็นจังหวัดสุขภาวะ และจำเป็นที่จะต้องมีการออกแบบเมืองให้รองรับการเป็นเมืองสุขภาวะ เป็นเมืองน่าอยู่ และเป็นเมืองที่กระฉับกระเฉง (Healthy City is an Active City) เพื่อทำให้การดำเนินงานดังกล่าวข้างต้นบรรลุเป้าหมาย แผนส่งเสริมกิจกรรมทางกายจึงได้ร่วมมือกับสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และ สมาคมโรงแรมที่พักส่งเสริมสุขภาพอันดามันและอ่าวไทย ร่วมกันจัดทำโครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่มีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ 2. เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอของนักท่องเที่ยว 3. เพื่อสนับสนุนให้เมืองภูเก็ตเป็นเมืองที่มีสภาพแวดล้อมที่กระฉับกระเฉง (Active Environment) 4. เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือกับเครือข่ายและกลไกทางสังคมในการพัฒนาภูเก็ตเป็นเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกายระดับประเทศและนานาชาติ 5. เพื่อขับเคลื่อนการบูรณาการประเด็นกิจกรรมทางกายควบคู่กับวัฒนธรรมการบริโภคอาหารนำไปสู่การลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)

พื้นที่เป้าหมาย และกลุ่มเป้าหมาย ในเมืองภูเก็ตที่จะเป็นต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย ลำดับ พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 1 พื้นที่บนบริเวณชายหาดป่าตอง ที่จะมีกิจกรรมเดิน วิ่ง จักรยาน การละเล่น กีฬา อาหาร เทศบาลเมืองป่าตอง ชุมชนป่าตอง
2 พื้นที่ย่านเมืองเก่า ที่จะมีกิจกรรมการเดิน การละเล่น อาหาร และเป็นโครงข่ายเชื่อมพื้นที่ที่มีกิจกรรมทางกายในเขตเมือง เทศบาลนครภูเก็ต ชุมชนย่านเมืองเก่า 3 พื้นที่สวนสาธารณะสะพานหิน ที่จะมีกิจกรรมเดิน วิ่ง จักรยาน การละเล่น กีฬา อาหาร
4 พื้นที่ศูนย์กีฬาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ที่จะมีกิจกรรมการฟื้นฟูสมรรถนะร่างกายโดยกีฬา การละเล่น และ ศาสตร์แพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
เทศบาลเมืองกะทู้
5 พื้นที่ในโรงแรม ที่จะมีกิจกรรมการฟื้นฟูสมรรถนะร่างกายโดยกีฬา การละเล่น อาหารและ ศาสตร์แพทย์แผนไทย สมาคมโรงแรมที่พักส่งเสริมสุขภาพอันดามันและอ่าวไทย

วิธีดำเนินการ 1. การทบทวนรูปแบบเมืองต้นแบบทั้งในและต่างประเทศ 2. การประสานความร่วมมือกับ 8 กลุ่มเป้าหมายที่จะเป็นเครือข่ายและกลไกทางสังคม 3. การประชุมเชิงปฏิบัติการการออกแบบพื้นที่และสร้างร่วมมือ 5 ครั้ง 4. กระบวนการออกแบบทางสถาปัตยกรรมในพื้นที่และการสนับสนุนปฏิบัติการในพื้นที่ 5. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการทบทวนและสรุปแบบพื้นที่และการวางแผนการดำเนินงาน 5 ครั้ง
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการทบทวนและสรุปแบบพื้นที่และการวางแผนการดำเนินงาน 5 ครั้ง กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 6. การประชุมรับฟังความเห็นและการสร้างพันธะสัญญาสาธารณะระหว่าง หน่วยงานรัฐ ท้องถิ่น ภาคประชาชน ภาคผู้ประกอบการในการขับเคลื่อนตัวแบบในพื้นที่ต่างๆ รวมถึงการนำไปประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณะทั้งในพื้นที่และต่างประเทศ 7. การประชุมเพื่อวางระบบการติดตามประเมินผลของกลไกขับเคลื่อนในพื้นที่ 8. สรุปโครงการและจัดทำรายงาน

 1. กระบวนการทำงานพัฒนาพื้นที่สุขภาวะในแต่ละพื้นที่ย่อย และเครื่องมือที่เลือกใช้ในแต่ละขั้น กระบวนการในภาพรวมของทั้งสองพื้นที่แบ่งการดำเนินการเป็น 3 เฟส ได้แก่ เฟส 1 : การสำรวจและเก็บข้อมูล
  เฟส 2 : การสร้างแนวคิดงานออกแบบ เฟส 3 : การนำแนวคิดไปทดสอบและปฏิบัติจริง ซึ่งทั้งสามเฟสนี้เป็นกระบวนการที่ทำซ้ำไปซ้ำมา

เฟส 1: การสำรวจและเก็บข้อมูล ประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1.1 การทำความเข้าใจปัญหา เครื่องมือและเทคนิคที่นำมาใช้ :
- การทบทวนนิยาม (Reframing) เป็นการกำหนดขอบเขตสร้างความเข้าใจที่ตรงกันในกลุ่มทำงานที่เกี่ยวข้อง - ระบุผู้ที่เกี่ยวข้อง (Stakeholder Map) เป็นการพิจารณาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ - ระบุระบบต่างๆ (System Map) ระบุระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงาน เช่น การสัญจร, การเดินทาง, การเข้าใช้งาน
1.2 การเก็บข้อมูลเชิงลึก เครื่องมือและเทคนิคนำมาใช้ :
- การลงรายละเอียดสิ่งที่ได้สังเกตมา (Observation Capture) บันทึกถ่ายภาพ และเขียนความรู้สึก - การสัมภาษณ์ (Interview Guide) สัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการใช้พื้นที่ - ทบทวนทำความเข้าใจปัญหา (Refine Your Approach) เพื่อตรวจสอบว่าสิ่งที่ได้ทำไปแล้วถูกต้องหรือไม่ 1.3 การสังเคราะห์ข้อมูล เครื่องมือและเทคนิคนำมาใช้ :
- สังเคราะห์ข้อมูล (P.O.I.N.T)เพื่อหาความเข้าใจเชิงลึก P Problems ปัญหาที่สังเกตพบ O Opportunities โอกาสในการแก้ปัญหา I Insights ความเข้าใจเชิงลึกที่ได้รับ N Needs ความต้องการของผู้ใช้ T Themes แนวคิดที่เกิดขึ้น

เฟส 2: การสร้างแนวคิดงานออกแบบ ประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ 2.1 การค้นหาแนวคิด เครื่องมือและเทคนิคนำมาใช้ : - การตั้งคำถามสู่โอกาส (What If) ) เพื่อมองหาโอกาสในแนวทางออกแบบ - การระดมสมอง (Brainstorming) เพื่อเปิดรับไอเดียอย่างเปิดกว้าง - การจัดระเบียบข้อมูล (Genre Mapping) จำแนกรายละเอียดข้อมูลเพื่อช่วยให้เชื่อมต่อความต้องการของผู้ใช้ - การแบ่งปันเรื่องราว (Storytelling) การเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องกับพื้นที่ได้เล่าเรื่องราวหรือแนวคิดการใช้พื้นที่ 2.2 การร่วมกันสร้างสรรค์     เครื่องมือและเทคนิคนำมาใช้ : - การระดมสมองจากผู้เชี่ยวชาญ (Expert Panel) รับฟังความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ - การสุมหัวออกแบบ (Design Jams) การร่วมแบ่งปันไอเดียในการออกแบบกับนักออกแบบ 2.3 สรุปแนวคิดหลัก     เครื่องมือและเทคนิคนำมาใช้ : - มองรายละเอียดการปฏิสัมพันธ์ (Zoom Out - Concepts) - มองรายละเอียดแต่ละสถานการณ์ (Zoom In - Scenarios) - มองรายละเอียดการปฏิสัมพันธ์ (Zoom Right In - Interactions)

เฟส 3: การนำแนวคิดไปทดสอบและปฏิบัติจริง     เครื่องมือและเทคนิคนำมาใช้ : - การทำตัวแบบทดลอง (Mock Up)
- การทำแบบจำลองภาพสามมิติ (3D Modeling) - การรับฟังความคิดเห็น (Feedback) - การทำให้เป็นเกมส์ (Gamification)
3. ผลที่ได้รับจากการใช้แต่ละเครื่องมือ ความเหมาะสมของเครื่องมือ อุปสรรคของการใช้เครื่องมือ และแนวทางการแก้ปัญหา - ผลที่ได้รับจากการใช้เครื่องมือ เครื่องมือช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าใจที่มาที่ไปของงานออกแบบ สามารถหาข้อสรุปงานออกแบบที่สามารถสร้างประโยชน์ได้เป็นรูปธรรม สร้างพื้นที่สุขภาวะที่มีความสนุก - ความเหมาะสมกับเครื่องมือ มีความเหมาะสม - อุปสรรคของการใช้เครื่องมือ ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการทำงาน
- แนวทางการแก้ปัญหา การรวบรวมข้อมูลจากหลายภาคส่วนนำมาวิเคราะห์อาจทำให้มีการตกหล่นหรือมีทิศทางต่างออกไปเมื่อเกิดเป็นประเด็นปัญหา การพูดคุยแลกเปลี่ยน รับฟังข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้คนในพื้นที่โดยตรงเป็นการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพดี

 1. ที่มาของแนวคิดในแต่ละพื้นที่ และความสอดคล้องจากผลที่ได้จากเครื่องมือในกระบวนการทำงาน ส่วนพื้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต แนวคิดหลักของพื้นที่คือ “พื้นที่สุขภาวะสร้างความเชื่อที่ดี” มาจากกระบวนการทำงานในการสำรวจและเก็บข้อมูล และ การสร้างแนวคิดงานออกแบบ ที่ทำให้ค้นพบว่า ผู้คนในพื้นที่ขาดความเชื่อมั่นในศักยภาพของพื้นที่ เครื่องมือในกระบวนการทำงานช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าใจ จุดเด่น จุดด้อย ของพื้นที่โครงการ นำมาสู่การพัฒนาแบบที่เหมาะสม

ส่วนพื้นที่เขาหลัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา แนวคิดในการออกแบบพื้นที่คือ “การสร้างระบบนิเวศน์ที่ยั่งยืน (Zero-Waste and Sustainable)” เพื่อเป็นการสร้างพื้นที่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เป็นต้นแบบเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพรองรับการพัฒนาเขตระเบียงเศรษฐกิจเวลเนสอันดามัน (AWC) ตามแนวทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567 และยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 เครื่องมือในกระบวนการทำงานถูกนำมาใช้เพื่อนำเสนอความเป็นไปได้ในการออกแบบและแนวทางใช้ประโยชน์ในเชิงพื้นที่สุขภาวะให้กับพื้นที่

 1. ผลที่ได้รับ และความสอดคล้องจากผลที่ได้จากเครื่องมือในกระบวนการทำงาน และวัตถุประสงค์โครงการ ส่วนพื้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เกิดเป็นงานออกแบบพื้นที่สุขภาวะที่นอกจากจะช่วยเพิ่มกิจกรรมทางกายแล้วยังเป็นการสร้างความเชื่อที่ช่วยให้พื้นที่มีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้น บุคลากรในพื้นที่เล็งเห็นถึงการใช้ศิลปะและการออกแบบสร้างกิจกรรมในรูปแบบใหม่ๆ

ส่วนพื้นที่เขาหลัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา มีการปรับเปลี่ยนผังโครงการให้เกิดการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เครื่องมือช่วยให้เกิดการพูดคุยอยู่อยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง เป็นการบรรเทาข้อคิดเห็นที่ขัดแย้งในขั้นตอนการออกแบบ ช่วยให้โครงการดำเนินการอย่างราบรื่น

 1. Key factor ของการทำแต่ละพื้นที่ให้ประสบความสำเร็จ ปัจจัยสำคัญของการทำแต่ละพื้นที่ให้ประสบความสำเร็จ 1.คน > ทีมงานประจำโครงการที่ช่วยในการประสานงาน ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
  2.การผสมผสานแนวคิด > ผสานแนวคิดที่หลากหลาย เชื่อมโยงข้อมูลเข้าด้วยกันทำให้เกิดการใช้พื้นที่อย่างสร้างสรรค์ 3.การรับฟังความคิดเห็น > เปิดเผยแนวคิดการออกแบบและรับฟังข้อคิดเห็น นำมาปรับปรุงเพื่อให้งานออกแบบดียิ่งขึ้น 4.การทำให้ง่าย > ออกแบบการใช้งานที่ง่าย สะดวกสบายต่อผู้ใช้ รวมถึงการซ่อมบำรุงดูแลรักษาในระยะยาว 5.การตอบสนองความต้องการที่แท้จริง > มองหาความต้องการที่แท้จริงของพื้นที่และส่งเสริมจุดเด่นของพื้นที่ 6.ความยืดหยุ่น > เปิดพื้นที่ปรับเปลี่ยนแบบตามสถานการณ์เพื่อให้เหมาะสมกับผู้ใช้มากที่สุด
ประชุมจัดทำร่างแผน PA ภูเก็ต และดูตัวชี้วัดประเมิน HIA PA/ zoom428 สิงหาคม 2566
28
สิงหาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย Yuttipong Kaewtong
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ประชุมจัดทำร่างแผน PA ภูเก็ต และดูตัวชี้วัดประเมิน HIA PA/ zoom4

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. ได้ร่างแผน PA ภูเก็ต
 2. ได้กรอบการประเมิิน HIA PA ภูเก็ต
ประชุมเตรียมข้อมูลสัมภาษณ์ถอดบทเรียน PA ภูเก็ต/zoom425 สิงหาคม 2566
25
สิงหาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย Yuttipong Kaewtong
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ประชุมเตรียมข้อมูลสัมภาษณ์ถอดบทเรียน PA ภูเก็ต/zoom4

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เตรียมประเด็นคำถามสำหรับการสัมภาษณ์เรื่องเครื่องมือและเทคนิค (Tool and technique) ในการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย 1 ความเป็นมาของการเลือกพื้นที่ 5 แห่งสำหรับการพัฒนาเป็นพื้นที่สุขภาวะโครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบฯ 2 กระบวนการทำงานพัฒนาพื้นที่สุขภาวะในแต่ละพื้นที่ย่อย และเครื่องมือที่เลือกใช้ในแต่ละขั้น 3 ผลที่ได้รับจากการใช้แต่ละเครื่องมือ ความเหมาะสมของเครื่องมือ อุปสรรคของการใช้เครื่องมือ และแนวทาง การแก้ปัญหา 4 ที่มาของแนวคิดในแต่ละพื้นที่ และความสอดคล้องจากผลที่ได้จากเครื่องมือในกระบวนการทำงาน 5 ผลที่ได้รับ และความสอดคล้องจากผลที่ได้จากเครื่องมือในกระบวนการทำงาน และวัตถุประสงค์โครงการ 6 Key factor ของการทำแต่ละพื้นที่ให้ประสบความสำเร็จ

ประชุมเตรียมซักซ้อมความเข้าใจแบบสอบถามกิจกรรมทางกายกับทีมเก็บข้อมูล25 สิงหาคม 2566
25
สิงหาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย Yuttipong Kaewtong
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ประชุมเตรียมซักซ้อมความเข้าใจแบบสอบถามกิจกรรมทางกายกับทีมเก็บข้อมูล

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ทีมเก็บแบบสอบถามมีความเข้าใจแบบสอบถามกิจกรรมทางกายและวางแผนการลงพื้นที่ต่อไป

ประชุมวางแผนการเก็บข้อมูลกิจกรรมทางกายหลังการดำเนินโครงการ22 สิงหาคม 2566
22
สิงหาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย Yuttipong Kaewtong
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ประชุมวางแผนการเก็บข้อมูลกิจกรรมทางกายหลังการดำเนินโครงการ

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

กำหนดกลุ่มตัวอย่างและจำนวนการเก็บข้อมูล ดังนี้ 1 ม.อ.ภูเก็ต เทศบาลเมืองกระทู้ กระทู้ ภูเก็ต กลุ่มตัวอย่าง 270 ชุด นักท่องเที่ยว 60 ชุด
2 เขาหลัก เทศบาลตำบลคึกคัก ตะกั่วป่า พังงา กลุ่มตัวอย่าง 200 ชุด นักท่องเที่ยว 60 ชุด
3 ย่านเมืองเก่า เทศบาลนครภูเก็ต เมือง ภูเก็ต กลุ่มตัวอย่าง 270 ชุด นักท่องเที่ยว 60 ชุด
4 สะพานหิน เทศบาลนครภูเก็ต เมือง ภูเก็ต กลุ่มตัวอย่าง 270 ชุด นักท่องเที่ยว 60 ชุด
5 ป่าตอง เทศบาลเมืองป่าตอง กระทู้ ภูเก็ต กลุ่มตัวอย่าง 270 ชุด นักท่องเที่ยว 60 ชุด

การประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนติดตามประเมินผลโครงการฯ21 สิงหาคม 2566
21
สิงหาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย nell.monchanok98
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

.วางแผนประเมิน PA ภูเก็ต ด้วยกระบวนการ HIA

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

.

ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการ PA ภูเก็ต21 สิงหาคม 2566
21
สิงหาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย Yuttipong Kaewtong
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการ PA ภูเก็ต

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. ข้อมูลสถานการณ์ PA รอบหลังโครงการ

 2. ความก้าวหน้าโครงการ PA ในชุมชน
  2.1 นครภูเก็ต : กีฬาวู๊ดบอล 2.2 กะทู้ : กลองยาวผู้สูงอายุ
  2.3 ป่าตอง : PA ในโรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก 2.4 อื่นๆ ย่านเมืองเก่า

 3. ความก้าวหน้าการปรับสภาพแวดล้อมทางสถาปัตยกรรม
  3.1 พื้นที่ ม.อ.ภูเก็ต 3.1.1 เส้นทางเดินวิ่ง/เสาสุขภาพ/ป้ายกระโดดแปะ 3.1.2 ลานเด็กเล่น 3.1.3 แผนผังพื้นที่ PA
  3.2 ความก้าวหน้าพื้นที่เขาหลัก พังงา

 4. วางแผนการจัดประชุมเดือนสิงหาคม/กันยายน
  4.1 วันที่ 13 กันยายน 2566 ทำแผน PA อำเภอและจังหวัด 4.2 สนส.ม.อ.ลงพื้นที่ถอดบทเรียนกิจกรรมโครงการ 3 โครงการ และติดตามความก้าวหน้าด้านสถาปัตกรรม มอ.ภูเก็ต / ย่านเมืองเก่า / ป่าตอง / เขาหลัก พังงา

 5. วางแผนค่าใช้จ่ายงบประมาณโครงการ
ประชุมเปิดตัวโครงการเพื่อสุขภาพแบบครบวงจรฯ12 สิงหาคม 2566
12
สิงหาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย Yuttipong Kaewtong
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

เปิดตัวโครงการเพื่อสุขภาพแบบครบวงจรฯ ณ LA VITA SANA KHAOLAK  ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะผู้บริหารฯ ร่วมงานเปิดตัวโครงการเพื่อสุขภาพแบบครบวงจรฯ ณ LA VITA SANA KHAOLAK  ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ตัวโครงการประกอบไปด้วยร้านอาหารเพื่อสุขภาพ ลา วิต้า ซาน่าเวลเนส สวนสมุนไพรและพื้นที่การทำเกษตรอินทรีย์ อาคารสมาธิและพื้นที่กิจกรรม ซึ่งล้อมรอบด้วยต้นไม้ และสมุนไพรนานาชนิด มีการจัดสรรพื้นที่ภายในสวนให้เป็นลานกิจกรรม เปิดให้นักท่องเที่ยวและคนในชุมชนได้ใช้พื้นที่ในการออกกำลังกายและมีกิจกรรมทางกาย (Physical Activity) จัดกิจกรรมเวิร์คช็อปสุขภาพของชุมชน และหน่วยงานภายนอก มีอัฒจรรย์หญ้าขนาดใหญ่ ที่ล้อมรอบบึงน้ำ ให้ทุกคนได้นั่งพักผ่อนหย่อนใจ ตอบโจทย์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ติตดามรายละเอียดข้อมูลได้ที่ : ข่าวประชาสัมพันธ์เปิดตัวโครงการเพื่อสุขภาพแบบครบวงจร LA VITA SANA KHAOLAK รับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ https://www.77kaoded.com/news/anothai-ngandee/2467187?fbclid=IwAR2uPpp9yuw5G2ARL6XPKaBT4E9dQsEmb0cPK2vBahtJvRTjxvREyrT3lSU

นโยบายสาธารณะและพื้นที่สุขภาวะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกาย “ACTIVE PEOPLE ACTIVE ENVIRONMENT” ในงานสร้างสุขภาคใต้9 สิงหาคม 2566
9
สิงหาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย Yuttipong Kaewtong
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

นโยบายสาธารณะและพื้นที่สุขภาวะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกาย “ACTIVE PEOPLE ACTIVE ENVIRONMENT”
ในงานสร้างสุขภาคใต้ วันที่ 9-10 สิงหาคม 2566
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 • กล่าวต้อนรับและเปิดงานการประชุม และชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุม
  โดย... ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ
        รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 • นำเสนอความก้าวหน้ามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ประเด็น การส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น 9 มติ และสถานการณ์กิจกรรมทางกาย โดย...ดร.สุวภาคย์ เบญจธนวัฒน์ อาจารย์ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แลกเปลี่ยนการขับเคลื่อนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายที่เป็นรูปธรรมในพื้นที่ (ประเด็นละ 10 นาที)

 • การขับเคลื่อนงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายผ่านกองทุนสุขภาพตำบลสู่คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) จ.พัทลุง โดย คุณสมนึก นุ่นด้วง พี่เลี้ยง สปสช.เขต 12
 • กองทุนสุขภาพตำบลรูปธรรมความสำเร็จขับเคลื่อนงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่เทศบาลตำบลนาท่อม จ.พัทลุง โดย คุณถาวร คงศรี พี่เลี้ยง สปสช.เขต 12
 • บทเรียนการจัดการความปลอดภัยกีฬามวลชน โดย ดร.นพ.วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย เลขาธิการมูลนิธิสุขภาพภาคใต้ /อาจารย์สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • บทเรียนการจัดงานวิ่งท่าข้ามเทรล จ.สงขลา โดย ดร.สินธพ อินทรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 • พื้นที่สุขภาวะเมืองภูเก็ต (ท้องถิ่น/มหาวิทยาลัย) และพื้นที่สุขภาวะเอกชนสวนสมุนไพรที่พังงา                    โดย คุณธนวัฒน์ วงศ์ลักษณพันธ์ รักษาการหัวหน้างานงานบริการวิชาการ วิจัย และประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานนครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และคุณณัฐวิช วิเศษสินธุ สถาปนิกโครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย
 • นวัตกรรมการเรียนการสอนกับการส่งเสริมกิจกรรมกาย โดย อาจารย์อะหมัด หลีขาหรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ อ.นาทวี จ.สงขลา
 • มุมมองสื่อจากประสบการณ์ถอดบทเรียนชุมชนกับการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในประเทศไทย โดย คุณถนอม ขุนเพ็ชร์ สื่อ/นักเขียนอิสระ ผู้ดำเนินการประชุม : ดร.สุวภาคย์ เบญจธนวัฒน์ อาจารย์ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระดมความคิดเห็นแต่ละกลุ่ม (แบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม) คุย 9 มติ ว่าใครทำอะไรอย่างไรต่อ
  หัวข้อ: Roadmap แผนและโครงการ PA เพื่อการขับเคลื่อนในพื้นที่/องค์กร โดย... Stakeholders ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน แลกเปลี่ยนเรียนรู้/นำเสนอ Roadmap แผนและโครงการ PA แต่ละมติ
  ผู้ดำเนินการประชุม: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ  ดร.สุวภาคย์ เบญจธนวัฒน์ และคณะทำงาน โดย Stakeholders ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน
  สรุปการประชุม
  โดย... ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ
        รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ดำเนินการระดมสมองเพื่อระบุแนวทาง / กิจกรรม และผู้รับผิดชอบในแต่ละมติตามแผนกิจกรรมทางกาย ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) (ความคิดกลุ่ม)

 • Active society มีมติ 2 ข้อ คือ
  1.การรับรู้กิจกรรมทางกาย
  2.การสื่อสารให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  ซึ่งใน 2 มตินี้มีการดำเนินการไปแล้ว ซึ่งมีการรับรู้ในส่วนของตัวบุคคลและองค์กร แต่อาจจะยังไม่เต็มที่เท่าที่ควร ส่วนในด้านของการสื่อสาร ซึ่งต้องมีการขยับขับเคลื่อนต่อไป ในส่วนของหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบ ที่เกี่ยวข้อง โรงเรียน ควรมีนโยบายหรือหลักสูตรในระดับสถานศึกษา ในเรื่องกิจกรรมทางกาย รวมไปถึง อปท. อบต. อบจ. เทศบาล ควรมีนโยบายและการรณรงค์ แบบแผน 3 ปี สนส. สปสช. มีงบประมาณทั้งในเรื่องของส่วนกลาง กองทุนสุขภาพ ควรเข้ามาสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง รพ.สต. ก็ควรมีระบบของฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับทุกหน่วยงาน การยกระดับของปีที่ 2-3 ให้เป็นในเรื่องของการติดตามการยกระดับ และการทำอย่างต่อเนื่องและรวมไปถึงการถอดบทเรียนระหว่างทางด้วย และประเด็นของการสื่อสาร องค์กรสื่อในมติสมัชชาสุขภาพ พูดถึงประเด็นกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกฯ ซึ่งควรมีองค์กรที่เกี่ยวข้องมากกว่านั้น และควรสร้างกิจกรรมทางกาย ให้เป็นกระแสสร้างความต่อเนื่อง โดยอาจจะสร้างจาก influencer ผู้ที่มีอิทธิพลต่อความคิด อิทธิพลบนสื่อโซเชียลมีเดีย เพื่อเป็นไอเดียในการรณรงค์ในเรื่องกิจกรรมทางกาย เพื่อการสร้างสื่อและขยับการสร้างกระแส ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและยังคงกระแสไว้ได้อย่างต่อเนื่อง จะทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพ

 • Active environment
    มีการดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครอบคลุมเท่าที่ควร ซึ่งในสิ่งที่ควรทำต่อ คือ ในเรื่องของพื้นที่ในการอกกำลังกาย สวนสาธารณะ สวนสาธารณะประโยชน์ทั่วไป ที่เป็นพื้นที่ที่สามารถใช้และสร้างกิจกรรมทางกายได้ แต่ยังขาดระบบรักษาความปลอดภัย เช่น ไฟฟ้า แสงสว่าง และเครื่อง AED ในสถานที่ทำกิจกรรมทางกาย ซึ่งเป็นประเด็นแรกๆ ที่ควรทำและดำเนินการ มีการดำเนินการไปแล้วในปีที่1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมี อปท. ตำรวจ และสาธารณสุข และในส่วนเรื่องของสัญลักษณ์ของ environment ยังมีสัญลักษณ์ที่ไม่ชัดเจน จำเป็นจะต้องมีสัญลักษณ์แบ่งให้ชัดเจน เช่น สัญลักษณ์แบ่งเลนการขี่จักรยาน /วิ่งช้า/วิ่งเร็ว พื้นที่สาธารณะส่วนใหญ่ไม่เอื้อให้ทุกกลุ่มวัยในการทำกิจกรรมทางกาย ซึ่งควรจะต้องเป็นพื้นที่สามารถทำกิจกรรมทางกายได้ทุกกลุ่มวัย และสามารถทำกิจกรรมครอบครัวได้ จึงจำเป็นต้องมีการออกแบบพื้นที่นั้นๆ ให้เอื้อต่อการทำกิจกรรมทางกายได้ทุกกลุ่มวัย และในส่วนพื้นที่ที่มีบริเวณจำกัด อาจจะใช้พื้นที่นี้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์และทำกิจกรรมทางกายได้ อาจจะมีการออกแบบให้เหมาะสมในกลุ่มวัยต่างๆ การสร้างพื้นที่ทำกิจกรรมทางกายเหล่านี้ ควรคำนึงถึงสาธารณูปโภค ที่เอื้อต่อการออกกำลังกาย เช่น ห้องน้ำ โทรศัพท์ และควรมีการจัดผังเมืองที่ระบุถึงพื้นที่ที่เอื้อต่อการทำกิจกรรมทางกายได้ ด้านข้อกฎหมาย ในการใช้พื้นที่สาธารณะร่วมกัน ในบางพื้นที่ยังติดขัดในข้อกฎหมายในการใช้พื้นที่ร่วมกัน ซึ่งจริงๆ แล้ว ในพื้นที่สาธารณะ สามารถใช้ร่วมกันได้ ภายในโรงเรียน อาจมีการจัดการพื้นที่ให้สามารถมีพื้นที่ ในการทำกิจกรรมทางกายได้ มีการจัดบริเวณสัดส่วนที่สามารถออกกำลังกายได้ ซึ่งจะต้องเสริมสร้างความคิดว่าการออกกำลังกายมีความสำคัญและควรทำอย่างต่อเนื่อง ข้อบังคับ

 • การใช้พื้นที่สาธารณะร่วมกัน ในทุกๆองค์กรจำเป็นต้องมีระบบ ระเบียบ วิธีการ เพื่อมีข้อตกลงร่วมกัน เพื่อใช้พื้นที่ให้เอื้อต่อการทำกิจกรรมทางกายร่วมกันได้
 • ควรมีการกระจายพื้นที่สาธารณะ ที่เอื้อต่อการทำกิจกรรมทางกาย อาจจะมีการสร้างพื้นที่เล็กๆ เช่น โรงเรียน อบต. ในบริเวณที่เป็นพื้นที่ว่างเพื่อเป็นพื้นที่สาธารณะในการทำกิจกรรมทางกาย        ทำให้เกิดความกระจายมากยิ่งขึ้น และครอบคลุมทุกกลุ่มวัย ควรมีการสร้างพื้นที่ให้มีความหลากหลายในการออกกำลังกาย เช่น แบ่งโซนประเภทการออกกำลังกาย

 • Active People
      กิจกรรมที่เคยดำเนินไปแล้ว คือ การรณรงค์ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ จากกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ประชาชนเกิดความรับรู้ เข้าใจ และตระหนัก การมีส่วนร่วม เพื่อนำไปสู่การมีกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้น สนับสนุนทำให้มีความรู้ เข้าใจ ความตระหนัก การจัดการความรู้ สร้างนวัตกรรม และการสื่อสารเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และการมีกิจกรรมทางกายของประชาชนที่สอดคล้องกับบริบทของสังคม และมองรวมไปถึงเรื่องประชาสัมพันธ์ กระบวนการการจัดทำโครงการ ในปีที่1 มีกิจกรรม เช่น งานวิ่ง ปั่นจักรยาน ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบควรเป็นท้องถิ่น หรือโรงเรียน เพราะเป็นองค์กรที่ใกล้ชิดกับภาคประชาชนมากที่สุด ในปีที่2 มองถึงการพัฒนาพื้นที่สาธารณะให้มีลานกิจกรรมมากขึ้น จะได้มีกิจกรรมทางกายมากขึ้น หน่วยงานที่จะเข้ามาดูแลควรเป็นในส่วนท้องถิ่น และความมีการสร้างความตระหนักในการจัดการความรู้ ควรมีต้นแบบในการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย หรือจัดทำโครงการ ซึ่งผู้รับผิดชอบอาจจะเป็นภายในชุมชน หรือโรงเรียน โดยมีการเขียนโครงการเพื่อขอบประมาณต่างๆในการจัดทำโครงการ ส่วนกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย ควรมีการจัดทำหลักสูตร ในปีที่2 โดยเน้นการเรียนรู้ที่ชุมชนเป็นฐาน หน่วยงานที่รับผิดชอบคือชุมชน ท้องถิ่น โรงเรียน และสถานประกอบการ ในปีที่3 มองถึงหลักสูตรในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย ในส่วนของกระทรวงแรงงาน ควรจัดทำเป็นสื่อท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบควรเป็นภาคเอกชน และในปีที่2 จะมองถึงการมีฐานข้อมูลกิจกรรมทางกาย ผู้รับผิดชอบโครงการ จะเป็นมหาวิทยาลัย ชุมชน หรือรวมถึงท้องถิ่น ในวิจัยจะขยับในปีที่3 โดยจะมีสถานศึกษา และมหาวิทยาลัยเข้ามาดูแล

 • Active system
    มีการสร้างนโยบาย การส่งต่อนโยบาย และการทำข้อมูลสถานการณ์ ซึ่งมีการส่งต่อให้กับภาคีเครือข่าย โดยมีกระทรวงการกีฬาและการท่องเที่ยว ให้มีการจัดอบรมอาสาสมัครส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกาย จะทำให้กลไกเหล่านี้มีบทบาทในการทำกิจกรรมทางกายในพื้นที่  ด้านการวางแผนดำเนินการต่อในปีที่1-3 ในปีที่ 1 ดำเนินการโดยกองทุนมีการจัดประชาคม ส่วนในปีที่2 มีการยกระดับแผนกองทุนให้เป็นแผนของอำเภอ เป็นบทบาทของ พชอ. และการบูรณาการแผนรวมกันในระดับจังหวัดซึ่งตอนนี้มีจังหวัดพัทลุง ปัตตานี สตูล นำร่อง โดยนำเรื่องกิจกรรมทางกายเป็นอีกหนึ่งแผนงาน ถ้าหากทุกจังหวัดมีการทำแผนรวมทุนจัดทำกิจกรรมทางกาย สร้างนโยบายจะทำให้การขับเคลื่อนแผนงานกิจกรรมทางกายได้มากขึ้น
    การส่งเสริม การสนับสนุน การให้ปฏิบัติในพื้นที่ ในปีที่1 จะมีผู้รับผิดชอบ สช. พชอ. พชต. ปีที่2 การส่งเสริม การสนับสนุน การให้ปฏิบัติในพื้นที่ จะมี พชอ. ในการขับเคลื่อน ส่วนในปีที่ 3 การส่งเสริม การสนับสนุน การให้ปฏิบัติในพื้นที่ สช. จังหวัด ขับเคลื่อนงานทั้งหมด และมีการพัฒนาข้อมูล และการจัดการข้อมูล ปีที่1 จะมีการจัดทำแผนและฐานข้อมูลในกิจกรรมทางกายในระบบ และในเว็บกองทุนตำบล เป็นบทบาทของกองทุนตำบล ปีที่2 แผนในระดับอำเภอบทบาทของ พชอ. ปีที่3 คาดว่ามีฐานข้อมูลที่ชัดเจนมากขึ้น จะเป็นบทบาทของ พชอ. และกองทุนตำบล และมีการขอความร่วมมือ กับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว รวมด้วยกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีแผนงานและนโยบาย โครงการ ในการส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น ในปีที่1 จะมีการผลักดันให้มีแผนกิจกรรมทางกาย ระดับครอบครัวและภาคีเครือข่าย โดยการส่งเสริมจาด พมจ. และเครือข่ายครอบครัวเข้มแข็ง ในส่วนปีที่2 มีการผลักดันให้เกิดโครงการสู่การปฏิบัติภายในระดับพื้นที่ จะเป็นในส่วนของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ปีที่ 3 คือการสร้างเครือข่าย Network ในระดับตำบล ระดับอำเภอ เป็นเครือข่ายศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน กลไกความร่วมมือ ในส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการสนับสนุนด้านงบประมาณ หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นและพื้นที่ ให้มีแผนงานเกี่ยวกับกิจกรรมทางกาย และสอดคล้องกับแนวคิดนโยบายแผนเดียวของกระทรวงมหาดไทย และคิดว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต. อบจ. ต้องมีการยกระดับแผนงานในระดับเทศบัญญัติ ที่นำไปสู่แผนงานในปีที่ 2 และมีการประเมิน ติดตาม เพื่อยกระดับโดยมีท้องถิ่น เครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามาประเมินและติดตามผล ในเรื่องของมาตรการภาษี เป็นบทบาทหลักของสถาบันวิจัยสาธารณสุข มีเรื่องกระบวนการจัดการเรียนรู้ การเผยแพร่  การประชาสัมพันธ์ ในเรื่องกิจกรรมทางกาย ให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการลดหย่อนภาษี ในปีที่2 จะนำผลงาน จากปีที่ 1 เข้าแผนทำนโยบาย ส่วนปีที่ 3 จะเป็นการปฏิบัติเพื่อสร้างความยั่งยืน ซึ่งเป็นเรื่องระหว่างสถาบันวิจัยสาธารณสุข เพื่อส่งเรื่องนโยบายไปสู่กระทรวงการคลัง

การประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมข้อมูลเวทีนโยบายสาธารณะและพื้นที่สุขภาวะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกาย “ACTIVE PEOPLE ACTIVE ENVIRONMENT” ภายใต้งานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 131 สิงหาคม 2566
1
สิงหาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย nell.monchanok98
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

.

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

.

ค่าบริหารจัดการเดือนสิงหาคม-กันยายน 25661 สิงหาคม 2566
1
สิงหาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย nell.monchanok98
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

.

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

.

การประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมข้อมูลเวทีนโยบายสาธารณะและพื้นที่สุขภาวะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกาย “ACTIVE PEOPLE ACTIVE ENVIRONMENT” ภายใต้งานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 1321 กรกฎาคม 2566
21
กรกฎาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย nell.monchanok98
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

.

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

.

ประชุมออกแบบพื้นที่ ม.อ.ภูเก็ตกับสถาปนิกและผู้บริหาร13 กรกฎาคม 2566
13
กรกฎาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย Yuttipong Kaewtong
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ประชุมกับผู้ดูแลสถานที่ ม.อ.ภูเก็ตและสถาปนิก

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ทาง ม.อ.ภูเก็ต ตั้งเป้าหมายให้บุคลากร นักศึกษาและชุมชน ได้มีกิจกรรมทางกายและออกกำลังกายในพื้นที่ของ ม.อ.ภูเก็ต
 • มีโมเดล 2 แบบ คือ 1) การออกแบบพื้นที่จูงใจให้คนมี PA 2) การจัดกิจกรรมสอดรับกับการออกแบบ
 • ที่ผ่านมาทางสถาปนิกได้รับโจทย์ไปออกแบบโดยผ่านกระบวนมีส่วนร่วมของบุคลากร นักศึกษา และชุมชน และได้สำรวจสถานการณ์ PA ก่อนเริ่มโครงการ
 • กิจกรรมที่ดำเนินการไปแล้ว
 • สิ่งที่ดำเนินการต่อ ได้แก่
 1. ป่ายบอร์ดพื้นที่ PA
 2. เสาสุขภาพตามเส้นทางเดินวิ่งใน ม.อ.
 3. พื้นที่เล่น ติดกับตลาดบ่านซ้าน ม.อ.
 4. พื้นที่กีฬา extreme
ประชุมอัปเดตงานกับทีม PA ภูเก็ต12 กรกฎาคม 2566
12
กรกฎาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย Yuttipong Kaewtong
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ประชุมอัปเดตงานกับทีม PA ภูเก็ต

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ข้อมูลการใช้ประโยชน์พื้นที่ใน ม.อ.จากชุมชน 1. กลุ่มไลน์แดนซ์ 2. การเดินวิ่งในเส้นทางรอบ ม.อ.
3. ตลาดบ่านซ้าน

การเก็บข้อมูล PA หลังกิจกรรมโครงการ 1. สำรวจจากแบบสอบถาม 2. กระบวนการกลุ่มเชิงคุณภาพ

โครงการที่ดำเนินการในพื้นที่
1. โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกระทู้ / ผู้ดำเนินการ: กระทู้
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกีฬาวู้ดบอลสำหรับเยาวชน / ผู้ดำเนินการ: เทศบาลนครภูเก็ต
3. โครงการหนูน้อยวัยใส ใส่ใจสุขภาพ /ผู้ดำเนินการ: ป่าตอง
4. พื้นที่จุ่ยตุ๋ย

เตรียมงาน 9-10 ส.ค.66 เป้าหมาย : ได้ roadmap 3 ปี ที่จะทำต่อในอนาคต ทำในระดับพื้นที่ภาคใต้แล้วดูว่าจะหยิบประเด็นอะไรไปทำต่อ
กระบวนการ:
- นำเสนอความก้าวหน้ามติ PA
- แลกเปลี่ยนพื้นที่รูปธรรม ได้แก่ 1. การยกระดับกองทุนสุขภาพสู่ พชอ. 2. การส่งเสริม PA ในกองทุนสุขภาพตำบลนาท่อม จ.พัทลุง 3. บทเรียนการจัดการความปลอดภัยกีฬามวลชน 4. บทเรียนการจัดงานวิ่งท่าข้ามเทรล 5. นวัตกรรมการส่งเสริม PA ในโรงเรียน 6. มุมมองสื่อจากประสบการณ์ PA ในชุมชน
- แบ่งกลุ่มย่อยระดมความคิด
ผู้เข้าร่วมจากจังหวัดภูเก็ต : ทีม ม.อ.ภูเก็ต/ สภาเด็กและเยาวชน / อปท.ในพื้นที่กระทู้ ป่าตอง นครภูเก็ต (ประมาณ 2-3 ท่าน) - โครงการ PA ภูเก็ต จะนำเสนอ
1. โมเดลPAในสถานศึกษา ม.อ.ภูเก็ต : เตรียม PPT นำเสนอ
2. โมเดลสวนสมุนไพร จ.พังงา

สรุปประเด็นที่ดำเนินการต่อ
1. จัดทำรายงาน
2. การดำเนินโครงการ 4 โครงการ
3. การออกแบบพื้นที่จะดำเนินการต่อใน ม.อ. 4. เวทีสร้างสุข PA

จ้างการเก็บข้อมูลสถานการณ์สุขภาพโครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งวดที่ 111 กรกฎาคม 2566
11
กรกฎาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย Yuttipong Kaewtong
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

จ้างการเก็บข้อมูลสถานการณ์สุขภาพโครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งวดที่ 1

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จ้างการเก็บข้อมูลสถานการณ์สุขภาพโครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งวดที่ 1

ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย งวดที่ 411 กรกฎาคม 2566
11
กรกฎาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย Yuttipong Kaewtong
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย งวดที่ 4

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย งวดที่ 4

ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย งวดที่ 311 กรกฎาคม 2566
11
กรกฎาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย Yuttipong Kaewtong
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย งวดที่ 3

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย งวดที่ 3

ค่าตรวจสอบเอกสารการเงินและรับรองบัญชี งวดที่ 311 กรกฎาคม 2566
11
กรกฎาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย Yuttipong Kaewtong
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย งวดที่ 3

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย งวดที่ 3

ค่าวัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์สำนักงาน11 กรกฎาคม 2566
11
กรกฎาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย Yuttipong Kaewtong
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ค่าวัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์สำนักงาน

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ค่าวัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์สำนักงาน

ค่าบริหารจัดการเดือนมกราคม-กรกฏาคม 256ุ611 กรกฎาคม 2566
11
กรกฎาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย Yuttipong Kaewtong
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ค่าบริหารจัดการเดือนมกราคม-กรกฏาคม 256ุ6

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ค่าบริหารจัดการเดือนมกราคม-กรกฏาคม 256ุ6

(PSU งวด 3)การสนับสนุนปฏิบัติงานวิชาการ กระบวนการออกแบบทางสถาปัตยกรรมและการสนับสนุนการปฏิบัติการในพื้นที่ศูนย์กีฬาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และในพื้นที่โรงแรม ทั้งบริเวณในและนอกอาคารโรงแรม งวดที่ 311 กรกฎาคม 2566
11
กรกฎาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย Yuttipong Kaewtong
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

(PSU งวด 3)การสนับสนุนปฏิบัติงานวิชาการ กระบวนการออกแบบทางสถาปัตยกรรมและการสนับสนุนการปฏิบัติการในพื้นที่ศูนย์กีฬาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และในพื้นที่โรงแรม ทั้งบริเวณในและนอกอาคารโรงแรม งวดที่ 3

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

(PSU งวด 3)การสนับสนุนปฏิบัติงานวิชาการ กระบวนการออกแบบทางสถาปัตยกรรมและการสนับสนุนการปฏิบัติการในพื้นที่ศูนย์กีฬาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และในพื้นที่โรงแรม ทั้งบริเวณในและนอกอาคารโรงแรม งวดที่ 3

(PSU งวด 2)การสนับสนุนปฏิบัติงานวิชาการ กระบวนการออกแบบทางสถาปัตยกรรมและการสนับสนุนการปฏิบัติการในพื้นที่ศูนย์กีฬาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และในพื้นที่โรงแรม ทั้งบริเวณในและนอกอาคารโรงแรม งวดที่ 211 กรกฎาคม 2566
11
กรกฎาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย Yuttipong Kaewtong
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

(PSU งวด 2)การสนับสนุนปฏิบัติงานวิชาการ กระบวนการออกแบบทางสถาปัตยกรรมและการสนับสนุนการปฏิบัติการในพื้นที่ศูนย์กีฬาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และในพื้นที่โรงแรม ทั้งบริเวณในและนอกอาคารโรงแรม งวดที่ 2

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

(PSU งวด 2)การสนับสนุนปฏิบัติงานวิชาการ กระบวนการออกแบบทางสถาปัตยกรรมและการสนับสนุนการปฏิบัติการในพื้นที่ศูนย์กีฬาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และในพื้นที่โรงแรม ทั้งบริเวณในและนอกอาคารโรงแรม งวดที่ 2

(HSF งวด 3) การสนับสนุนปฏิบัติงานวิชาการ กระบวนการออกแบบทางสถาปัตยกรรม และการสนับสนุนการปฏิบัติการในพื้นที่บริเวณชายหาดป่าตอง ย่านเมืองเก่า และพื้นที่สวนสาธารณะ (สะพานหิน เขารัง และสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9) งวดที่ 311 กรกฎาคม 2566
11
กรกฎาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย Yuttipong Kaewtong
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

(HSF งวด 3) การสนับสนุนปฏิบัติงานวิชาการ กระบวนการออกแบบทางสถาปัตยกรรม และการสนับสนุนการปฏิบัติการในพื้นที่บริเวณชายหาดป่าตอง ย่านเมืองเก่า และพื้นที่สวนสาธารณะ (สะพานหิน เขารัง และสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9) งวดที่ 3

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

(HSF งวด 3) การสนับสนุนปฏิบัติงานวิชาการ กระบวนการออกแบบทางสถาปัตยกรรม และการสนับสนุนการปฏิบัติการในพื้นที่บริเวณชายหาดป่าตอง ย่านเมืองเก่า และพื้นที่สวนสาธารณะ (สะพานหิน เขารัง และสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9) งวดที่ 3

ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานพื้นที่เขาหลัก จ.พังงา30 มิถุนายน 2566
30
มิถุนายน 2566รายงานจากพื้นที่ โดย Nuchi
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

คณะทำงานลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานพื้นที่เขาหลัก จ.พังงา

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

สวนสมุนไพรดำเนินการเสร็จสิ้น 70 เปอร์เซ็นและมีการเปิดตัววันที่ 12 สิงหาคม 2566

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและโครงการส่งเสริมการเพิ่มกิจกรรมทางกาย และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 229 มิถุนายน 2566
29
มิถุนายน 2566รายงานจากพื้นที่ โดย Nuchi
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและโครงการส่งเสริมการเพิ่มกิจกรรมทางกาย
และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค จังหวัดภูเก็ต วันที่ 29-30 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมเพิร์ลภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

วัตถุประสงค์ 1.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายให้มีความเข้าใจเรื่องการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
1.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายให้มีทักษะในการทำแผน และเขียนโครงการที่มีคุณภาพ 1.3 เพื่อจัดทำแผนและโครงการส่งเสริมการเพิ่มกิจกรรมทางกายและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมพื้นถิ่นนำไปสู่การลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรั้ง (NCDs)

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม 09.00 - 09.25 น. กล่าวต้อนรับและเปิดงานการประชุม และชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุม
โดย... ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ
    รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 09.25 - 10.00 น. แนวคิดการจัดทำแผนและโครงการส่งเสริมการเพิ่มกิจกรรมทางกายและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค โดย... ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ
    รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 10.00 - 12.00 น. ระดมความคิดจัดทำแผนและโครงการส่งเสริมการเพิ่มกิจกรรมทางกายและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมพื้นถิ่นนำไปสู่การลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรั้ง (NCDs) ผู้ดำเนินการประชุม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ และดร.สุวภาคย์ เบญจธนวัฒน์ โดย Stakeholders ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
- เทศบาลนครภูเก็ต, เทศบาลเมืองป่าตอง, เทศบาลเมืองกะทู้ จ.ภูเก็ต - ภาคประชาสังคม ชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต, พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว, ชุมชนชาร์เตอร์เเบงค์, ชุมชนบ่านซ้านจุ้ยตุ่ย ชุมชนหาดป่าตอง และชุมชนรอบ ม.อ.ภูเก็ต - อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 13.00 – 15.00 น. ระดมความคิดจัดทำแผนและโครงการส่งเสริมการเพิ่มกิจกรรมทางกายและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมพื้นถิ่นนำไปสู่การลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรั้ง (NCDs) (ต่อ) ผู้ดำเนินการประชุม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ และดร.สุวภาคย์ เบญจธนวัฒน์
15.00 - 16.30 น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้/นำเสนอแผนและโครงการส่งเสริมการเพิ่มกิจกรรมทางกายและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค
ผู้ดำเนินการประชุม: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ดร.สุวภาคย์ เบญจธนวัฒน์ และคณะทำงาน โดย Stakeholders ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม 09.00 - 10.30 น. หลักการบันทึกโครงการส่งเสริมการเพิ่มกิจกรรมทางกายและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค    ผ่านระบบเว็บไซต์ออนไลน์
โดย... ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ
    รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 10.30 - 12.00 น. ลงมือปฏิบัติบันทึกโครงการส่งเสริมการเพิ่มกิจกรรมทางกายและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค ผ่านระบบเว็บไซต์ออนไลน์
ผู้ดำเนินการประชุม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ และดร.สุวภาคย์ เบญจธนวัฒน์ โดย Stakeholders ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
- เทศบาลนครภูเก็ต, เทศบาลเมืองป่าตอง, เทศบาลเมืองกะทู้ จ.ภูเก็ต - ภาคประชาสังคม ชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต, พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว, ชุมชนชาร์เตอร์เเบงค์, ชุมชนบ่านซ้านจุ้ยตุ่ย ชุมชนหาดป่าตอง และชุมชนรอบ ม.อ.ภูเก็ต - อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 13.00 – 16.00 น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้/นำเสนอแผนและโครงการส่งเสริมการเพิ่มกิจกรรมทางกายและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค จากระบบเว็บไซต์ออนไลน์
ผู้ดำเนินการประชุม: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ดร.สุวภาคย์ เบญจธนวัฒน์ และคณะทำงาน โดย Stakeholders ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
16.00 -16.30 น. สรุปการประชุม และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานในระยะถัดไป โดย... ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ
    รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. ได้แผนและโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในจังหวัดภูเก็ต โดยแบ่งตามช่วงวัย
 2. ได้โครงการขับเคลื่อนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายจำนวน 3 โครงการ ในท้องถิ่นกระทู้ ป่าตอง และนครภูเก็ต
ทีมงาน สนส.ม.อ.เตรียมการประชุม (งาน 28-29 มิ.ย.)28 มิถุนายน 2566
28
มิถุนายน 2566รายงานจากพื้นที่ โดย Yuttipong Kaewtong
 • ล่าสุด กำหนดการประชุม วันที่ 29-30 มิถุนายน 2566.pdf
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ทีมงาน สนส.ม.อ.เตรียมการประชุม (งาน 28-29 มิ.ย.)

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เตรียมสถานที่, คอนเฟริมผู้เข้าร่วมประชุม, เตรียมวิทยากร, username password เข้าระบบทำแผนและโครงการ , เอกสารการประชุม

อัปเดทงานพื้นที่สุขภาวะ ม.อ.ภูเก็ต26 มิถุนายน 2566
26
มิถุนายน 2566รายงานจากพื้นที่ โดย Yuttipong Kaewtong
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

อัปเดทงานพื้นที่สุขภาวะ ม.อ.ภูเก็ต สู่การปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกายในพื้นที่

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

อัพเดทจากที่ได้ประชุมกับทางทีมสถาบันนโยบาย ม.อ.เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มิ.ย.ที่ผ่านมา

เรื่องที่ 1 หาข้อสรุปในการทำชิ้นงานในพื้นที่มอ ภูเก็ต
ได้ข้อสรุปว่าจะมีงานออกแบบที่จะทำการติดตั้งลงในพื้นที่มหาวิทยาลัยทั้งหมด 4 ชิ้น

 1. ป้ายสถานที่และสอบถาม
 2. ป้ายกระโดดแตะตามทางเดิน 20 ป้าย
 3. สติ๊กเกอร์หุ้มเสาให้ข้อมูลสุขภาพ
 4. ยางล้อรถยนต์ปลูกสมุนไพร

เรื่องที่ 2 พื้นที่เขาหลัก พังงา อัพเดทงานล่าสุดอยู่ในขั้นตอนก่อสร้างและการเขียนแบบเพื่อให้เปิดทันใช้งานวันที่ 12สิงหาคมนี้

ประชุมอัปเดทงานกับทีมสถาปนิก pa ม.อ.ภูเก็ต / ZOOM ๔19 มิถุนายน 2566
19
มิถุนายน 2566รายงานจากพื้นที่ โดย Yuttipong Kaewtong
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ประชุมอัปเดทงานกับทีมสถาปนิก pa ม.อ.ภูเก็ต / ZOOM ๔

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • วางแผนการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ PA ใน ม.อ.ภูเก็ต
 1. เสาสุขภาพ
 2. ป้ายกระโดดแปะ
 3. สวนสมุนไพร
 4. ป้ายระดมความคิดเห็นต่อการออกแบบ
 • เขียนรายงานผลภายในวันที่ 31 กรกฏาคม 2566
ประชุมอัปเดทงานกับทีม pa ม.อ.ภูเก็ต / ZOOM ๔15 มิถุนายน 2566
15
มิถุนายน 2566รายงานจากพื้นที่ โดย Yuttipong Kaewtong
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ประชุมอัปเดทงานกับทีม pa ม.อ.ภูเก็ต / ZOOM ๔

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1) ความก้าวหน้าพื้นที่สุขภาวะ ม.อ.ภูเก็ต
- กิจกรรมดำเนินการที่ผ่านมา ได้แก่ 1) จัดเดินวิ่งสะสมแต้มใน ม.อ. 2) กิจกรรมบาสเกตบอลทำให้เกิดชมรมบาสใน ม.อ. 3) กิจกรรมเต้นแอโรบิค 4) กิจกรรมตลาดบ้านซ่าน ม.อ. 5) กิจกรรมอบรมด้านสุขภาพแพทย์แผนไทย
- วางแผนงานด้านการปรับสภาพแวดล้อม เช่น สีอัฒจันทร์ พื้นที่เดินเท้าใน เสาสุขภาพ
- วางแผนเรื่อง สวนสมุนไพร และลานเด็กเล่น
- กิจกรรมสวนสมุนไพร ปลูกพืชสมุนไพรที่จะทำลูกประคบ แล้วจัดอบรมผู้สูงอายุทำลุกประคบ และส่งลุกประคบเข้าไปในโรงพยาบาลแพทย์แผนไทย
- กิจกรรมสวนแปลงผัก เนื่องด้วยมีแม่บ้านและคนงานได้ปลูกผักปลอดสารพิษขาย นำไปสู่การต่อยอดแนวคิดการทำแปลงผักปลอดสารพิษที่ใช้นวัตกรรมทางสิ่งแวดล้อมและสถาปัตย์ออกแบบพื้นที่แปลงสวนผัก ผักจากการปลุกสามารถจำหน่ายในตลาดบ่านซ้านใน ม.อ.ในอนาคตได้

2) ความก้าวหน้าเขาหลัก
- วางแผนการเชื่อมพื้นทีเส้นทางการท่องเที่ยวน้ำพุร้อนในพื้นที่
- วางแผนการจัด workshop โปรแกรม Post covid  และวางแผนกิจกรรมส่งเสริม PA ที่เชื่อมโยงกับชุมชน
- วันที่ 20-21 มิ.ย. 2566 และ วันที่ 24-26 มิ.ย.66 ทางทีมอาจารย์ฝน ลงพื้นที่โรงแรมจังหวัดพังงา

กิจกรรม “Finding Pattern in Phuket Old Town ตระเวนส่องมองเมืองเก่า” ในวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2566 ณ ย่านเมืองเก่าภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต20 พฤษภาคม 2566
20
พฤษภาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย Nuchi
 • กำหนดการงาน.docx
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

“Finding Pattern in Phuket Old Town ตระเวนส่อง มองเมืองเก่า” วันที่ 19- 20 พฤษภาคม 2566 ณ ย่านเมืองเก่าภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 คณะทำงานโครงการฯ ลงพื้นที่ ณ ย่านเมืองเก่าภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เพื่อเตรียมจัดกิจกรรม “Finding Pattern in Phuket Old Town ตระเวนส่อง มองเมืองเก่า” โดย ดร.สุวภาคย์ เบญจธนวัฒน์ และคณะ

 • วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 เรียนรู้สถาปัตยกรรมเมืองเก่า ผ่านอาคาร บ้านหม่อเส้ง     โดย คุณเผด็จ วุฒิชาญ ผู้อนุรักษ์และจัดตั้ง "หม่อเส้งมิวเซียม"

 • เริ่มกิจกรรมเดิน “Finding Pattern in Phuket Old Town ตระเวนส่อง มองเมืองเก่า” โดยมีทั้งหมด 3 เส้นทางคือ

 1. ตระเวนส่องตึกเก่า เล่าเรื่องพิพิธภัณฑ์
 2. ตระเวนส่องแลนด์มาร์ค ภาพจำเมือง Instagramable
 3. ตระเวนส่องวิถีตลาด วัตถุดิบเมืองเก่า” โดยในแต่ละเส้นทางจะมีการทำกิจกรรม Mini Workshop ที่แตกต่างกัน คือ พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว,บ้าน 92 และ Momentary cafe     โดย ทีมงาน Healthy Space Forum , ดร.สุวภาคย์ เบญจธนวัฒน์ ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลนครภูเก็ต และคนในชุมชน
 • กิจกรรม นำเสนอ Pattern ที่ไปเจอมาจากเมืองเก่าในสายตาเด็กๆ ณ Momentary cafe โดย ทีมงาน Healthy Space Forum และ ดร.สุวภาคย์ เบญจธนวัฒน์

 • ปิดกิจกรรมและถ่ายรูปร่วมกัน ณ Momentary cafe

การประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามความก้าวหน้าการออกแบบพื้นที่โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกายในพื้นที่บริเวณย่านเมืองเก่า12 พฤษภาคม 2566
12
พฤษภาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย Nuchi
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

การประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามความก้าวหน้าการออกแบบพื้นที่โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกายในพื้นที่บริเวณย่านเมืองเก่า  ในวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566  เวลา 10.00-11.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 10 สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ zoom (https://zoom.us/j/9019029104)

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้แผนติดตามความก้าวหน้าโครงการ

วางแผนการเก็บข้อมูลกิจกรรมทางกาย10 พฤษภาคม 2566
10
พฤษภาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย Yuttipong Kaewtong
 • จังหวัดภูเก็ตAA.pdf
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ประชุมวางแผนการเก็บข้อมูลกิจกรรมทางกาย

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. วางแผนเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในช่วยวัยเด็ก กับวัยผู้สูงอายุ เพิ่มเติม
 2. สุ่มตัวอย่างตามหลักวิชาการให้ครอบคลุม แนวทางการดำเนินงาน
  • ลงพื้นที่ทำแบบสอบถามอีกครั้งด้วยชุดคำถามเดิม
  • ในแบบสอบถามให้ระบุช่วงอายุไว้ด้วย
  • เพิ่มสถานที่การสอบถามให้หลากหลาย
ประชุมหารือเรื่องการทำแผนและโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่สุขภาวะภูเก็ตเมืองต้นแบบเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย20 เมษายน 2566
20
เมษายน 2566รายงานจากพื้นที่ โดย Yuttipong Kaewtong
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

กำหนดการ ประชุมหารือเรื่องการทำแผนและโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่สุขภาวะภูเก็ตเมืองต้นแบบเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมเก็ตโฮ่ ชั้น 5 อาคาร 7 (อาคารสำนักงานอธิการบดี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 1. วัตถุประสงค์ 1.1 เพื่อประสานความร่วมมือกับเครือข่ายและกลไกทางสังคมในการขับเคลื่อนเมืองภูเก็ตสู่เมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย 1.2 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการทำแผนและโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่สุขภาวะเมืองต้นแบบเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย

2.1 คณะผู้เข้าร่วม จำนวน 52 คน ประกอบด้วย
1) คณะผู้บริหารเทศบาลนครภูเก็ต และกองการแพทย์
2) คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองป่าตอง และผู้อำนวยการกองฯ 3) คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกะทู้ และผู้อำนวยการกองฯ 4) ภาคประชาสังคมพื้นที่ย่านเมืองเก่า 5) ภาคประชาสังคมพื้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
6) ภาคประชาสังคมพื้นที่หาดป่าตอง
7) กลไกสมัชชาสุขภาพจังหวัดภูเก็ต
8 ) อาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 9) คณะทำงานโครงการ ศูนย์บริการวิชาการ ม.อ.ภูเก็ต, สนส.ม.อ., HSF จุฬาฯ


กำหนดการ 09.30 - 10.00 น. ชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุม และแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาภูเก็ตสู่เมืองต้นแบบส่งเสริมสุขภาพ
โดย... ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดร.สุวภาคย์ เบญจธนวัฒน์
10.00 – 12.00 น. หารือเรื่องแผนและโครงการสำคัญที่ควรดำเนินการเพื่อพัฒนาภูเก็ตสู่เมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย โดย... ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดร.สุวภาคย์ เบญจธนวัฒน์ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

หารือแนวทางร่วมกัน ดังนี้ กิจกรรมเพื่อการขับเคลื่อน PA "คน Active เมือง Active เพื่อการพัฒนาเมือง"

 1. การสำรวจสถานการณ์ PA เพียงพอในกลุ่ม เด็ก/วัยทำงาน/ผู้สูงอายุ ความต้องการในการเพิ่ม PA ของแต่ละกลุ่ม
  1) การสัญจร เดิน/จักรยาน 2) การเรียน / การทำงาน 3) นัทนาการ/ออกกำลังกาย/กีฬา

 2. การทำแผนเพิ่ม PA ของกองทุนสุขภาพท้องถิ่น/งบประมาณของท้องถิ่น

 3. การพัฒนา/เขียนโครงการ เพื่อขอการสนับสนุนจากท้องถิ่น โดยเป็นโครงการของชุมชน/หน่วยงาน/ท้องถิ่น "สอดคล้องกับสถาปัตย์เมือง" 1) การสัญจร เดิน/จักรยาน 2) การเรียน / การทำงาน 3) นัทนาการ/ออกกำลังกาย/กีฬา

 4. การดำเนินงานตามโครงการ

 5. การสรุป/ประเมินผลสถานการณ์ PA ในชุมชน

ประชุมคณะทำงาน PA ภูเก็ต วางแผนการดำเนินงานในไตรมาส 319 เมษายน 2566
19
เมษายน 2566รายงานจากพื้นที่ โดย Yuttipong Kaewtong
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

วางแผนการดำเนินงานของทีม ม.อ.ภูเก็ต

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

แผนการดำเนินงาน พื้นที่ ม.อ.ภูเก็ต
1. จัดกิจกรรมในเชิงรูปธรรมในเรื่องการปรับสภาพแวดล้อมอย่างง่าย เช่น การมีส่วนของนักศึกษา ชุมชน ร่วมกิจกรรมปรับสภาพแวดล้อมสีอัฒจันทร์ตามคณะ
2. เสาสุขภาพตามทางเดิน เพื่อให้ความรู้ด้านสุขภาพและการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 3. การจัดกิจกรรมต่างๆ ให้ตรงกับวันตลาดบ้านซ่าน
4. จัด Workshop เรื่องความรู้ความเข้าใจกิจกรรมทางกายและการดูแลสุขภาพด้วยแพทย์แผนไทย


แผนการดำเนินของเขาหลัก
1. การประสานเชื่อมสวนสมุนไพรกับสวนสาธารณะของตำบล 2. การสร้างเยาวชนในชุมชนให้เป็นโค้ชเชิร์ฟบอร์ดทางบกและทะเล

ประชุมเตรียมเวทีหารือการทำแผนและโครงการ18 เมษายน 2566
18
เมษายน 2566รายงานจากพื้นที่ โดย Yuttipong Kaewtong
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

1.ชี้แจงทำความเข้าใจกำหนดการ 2.กำหนดวัตถุประสงคืการจัดงาน 3.ตั้งผลลัพธ์ที่ได้ 4.Mapping ผุ้มีส่วนเกี่ยวข้อง

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. ได้กำหนดการประชุมหารือเรื่องการทำแผนและโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่สุขภาวะภูเก็ตเมืองต้นแบบเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมเก็ตโฮ่ ชั้น 5 อาคาร 7 (อาคารสำนักงานอธิการบดี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

 2. วัตถุประสงค์ 2.1 เพื่อประสานความร่วมมือกับเครือข่ายและกลไกทางสังคมในการขับเคลื่อนเมืองภูเก็ตสู่เมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย 2.2 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการทำแผนและโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่สุขภาวะเมืองต้นแบบเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย

 3. Mapping ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ อปท. ผู้นำชุมชนภาคประชาชน ภาคประชาสังคม อสม. กลไกสมัชชาสุขภาพจังหวัด

 4. ผลลัพธ์ที่ได้ ควรเป็นแนวทางการดำเนินงาน และแผนงานร่วมกันในการขับเคลื่อนเมืองสุขภาวะส่งเสริมกิขกรรมทางกายของประชาชนและนักท่องเที่ยว

ประชุมคณะทำงานเตรียมเวทีการทำแผนและโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่สุขภาวะเมืองต้นแบบเพื่อเพี่ม PA กับ HSF / zoom43 เมษายน 2566
3
เมษายน 2566รายงานจากพื้นที่ โดย Yuttipong Kaewtong
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

วางแผน/เตรียมเวทีการทำแผนและโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่สุขภาวะเมืองต้นแบบเพื่อเพี่ม PA กับ HSF

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้แผนและกำหนดวันจัดประชุม 3 เวที ดังนี้

 1. วันที่ 20 เม.ย.66 เวทีทำแผนและโครงการที่สำคัญ เพื่อส่งเสริม PA ในจังหวัดภูเก็ต ตัวชี้วัด ได้โครงการที่สำคัญ เป็นโครงการที่ตอบโจทย์และส่งเสริม PA ได้จริงในจังหวัดภูเก็ต โดยการมีส่วนของประชาชนและการสนับสนุนของผู้บริหารในพื้นที่

 2. วันที่ 27-28 เม.ย.66 เวทีลงรายละเอียดแผนและโครงการ ว่าใครควรทำอะไรเพื่อขับเคลื่อนแผน PA ในจังหวัด และโครงการมีวิธีการอย่างไร ใช้งบประมาณจากแหล่งทุนใดในการขับเคลื่อน /โดยภาพรวมควรขับเคลื่อนเรื่องกิจกรรมส่งเสริม PA ในพื้นที่โดยใช้งบจากกองทุนสุขภาพตำบล และการปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ PA จากการมีส่วนร่วมในการออกแบบพื้นที่สุขภาวะ

 3. วันที่ 24 พ.ค.66 เวที MOU แผนส่งเสริมกิจกรรมทางกายระดับจังหวัดภูเก็ต เป็นเวทีผลักดันร่างแผน PA สุู่ผู้บริหารในระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนแผน PA ในจังหวัด และส่งเสริมกิจกรรมทางกายใ้ห้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป และสร้างสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองต้นแบบส่งเสริม PA ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพถัดไป

การประชุมความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะเมืองต้นแบบเพื่อเพี่มกิจกรรมทางกาย24 มีนาคม 2566
24
มีนาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย Yuttipong Kaewtong
 • 24 03 2023 PSU Phuket.pdf
 • 01_PA PSU นำเสนอกับท้องถิ่น_AC_20230320.pdf
 • เอกสารนำเข้าประชุม 24 มี.ค.66.pdf
 • เอกสารนำเข้าประชุม 24 มี.ค.66.docx
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

การประชุมความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะเมืองต้นแบบเพื่อเพี่มกิจกรรมทางกาย วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 - 14.00 น.
ณ ห้องประชุมเก็ตโฮ่ ชั้น 5 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

วัตถุประสงค์ - เพื่อรับฟังความคิดเห็นผลการออกแบบพื้นที่ทางสถาปัตยกรรม ของพื้นที่สุขภาวะภูเก็ตเมืองต้นแบบเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกายทั้ง 5 พื้นที่ (ชายหาดป่าตอง ย่านเมืองเก่า สวนสาธารณะสะพานหิน พื้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และพื้นที่โรงแรมที่พักส่งเสริมสุขภาพ) ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - เพื่อประสานความร่วมมือกับเครือข่ายและกลไกทางสังคมในการขับเคลื่อนเมืองภูเก็ตสู่เมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย

ผู้เข้าร่วมประชุม
  คณะผู้เข้าร่วม จำนวน  60 คน ประกอบด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบ ผอ.กองสาธารณสุข นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง มอบผอ.กองช่าง และสถาปนิก นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ มอบรองนายก ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต นายกสมาคมโรงแรมที่พักส่งเสริมสุขภาพอันดามันและอ่าวไทย และเลขา ชุมชนโดยรอบมอ ภูเก็ต 19 ชุมชน หัวหน้าพิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว ประธานชุมชนชาร์ตเตอร์แบงค์ ประธานชุมชนบ่านซ้านจุ้ยตุ๋ย และคณะ ประธานชุมชนย่านเมืองเก่า ประธานชุมชนหาดป่าตอง รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต คณะแพทย์แผนไทย คณะแพทย์แผนไทย คณะทำงาน สนส มอ. และ ทีม HSF

กิจกรรมการประชุมความร่วมมือ ในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต เทศบาลเมืองป่าตอง เทศบาลเมืองกะทู้และเทศบาลตำบลคึกคัก จังหวัดพังงา รวมทั้งเครือข่ายภาคธุรกิจ จากหอการค้าจังหวัดภูเก็ต สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต สมาคมโรงแรมที่พักส่งเสริมสุขภาพอันดามันและอ่าวไทย และภาคประชาสังคมพื้นที่ย่านเมืองเก่าจังหวัดภูเก็ต ภาคประชาสังคมพื้นที่เทศบาลเมืองกะทู้ และภาคประชาสังคมพื้นที่หาดป่าตอง
ซึ่งการประชุมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นผลการออกแบบพื้นที่ทางสถาปัตยกรรม ของพื้นที่สุขภาวะภูเก็ตเมืองต้นแบบเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกายทั้ง 5 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ชายหาดป่าตอง ย่านเมืองเก่า สวนสาธารณะสะพานหิน พื้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และพื้นที่โรงแรมที่พักส่งเสริมสุขภาพ ตำบลคึกคัก จังหวัดพังงา ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเพื่อเป็นการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายและกลไกทางสังคมในการขับเคลื่อนเมืองภูเก็ตสู่เมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย
และได้หารือแนวทางการพัฒนาภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย โดยตั้งผลลัพธ์ไว้ ดังนี้
1. ประชาชนเข้ามาในพื้นที่เพื่อการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ ลดโรคภัยไข้เจ็บจากกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
2. นักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่ มีการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในขณะที่อยู่ในเมืองภูเก็ต และสามารถสร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชน 3. เกิดเครือข่ายและกลไกทางสังคมที่ช่วยขับเคลื่อนเมืองภูเก็ตอย่างต่อเนื่องให้เป็นเมืองที่มีการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย โดยมีแผนการขับเคลื่อนในทุกภาคส่วน 4. สู่การเป็นเมืองต้นแบบและศูนย์เรียนรู้ในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกายในระดับนานาชาติต่อไป


ข่าวประชาสัมพันธ์
- https://kathucity.go.th/public/list/data/detail/id/8250/menu/1559
- https://web.facebook.com/prpkcity1/posts/pfbid0zrwDAhi3fNMFopirsFgexGmcNkatiDoy4Zj3q3G4zBsyPnrmqVwU74hsamBhuW2vl

การประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมจัดการประชุมความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะเมืองต้นแบบเพื่อเพี่มกิจกรรมทางกาย20 มีนาคม 2566
20
มีนาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย Nuchi
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

การประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมจัดการประชุมความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะเมืองต้นแบบเพื่อเพี่มกิจกรรมทางกาย ณ ห้องประชุมชั้น 10 สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และประชุมออนไลน์ผ่านระบบ zoom (https://zoom.us/j/9019029103)

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ได้ข้อมูลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะเมืองต้นแบบเพื่อเพี่มกิจกรรมทางกาย
 • ได้ร่างแผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
ประชุมอัปเดทงานกับทีม HSF17 มีนาคม 2566
17
มีนาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย Yuttipong Kaewtong
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ประชุมอัปเดทงานกับทีม HSF

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ทีม HSF จะจัด city lab ในพื้นที่ย่านเมืองเก่า เป็นการเพิ่มกิจกรรมทางกายโดยการเดินท่องเที่ยว โดยจะส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวและชุมชนสามารถเดินชมตามจุดต่างๆ พื้นที่ที่ทางทีมออกแบบไว้ 4 แห่ง ได้แก่
1) Pocket park ลานชาร์เตอร์
2) Museum park พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว
3) Hidden park ตรอกตัวแจ้
4) Market park ตลาดบ่านซ้าน

กิจกรรมที่จะจัด city lab ในพื้นที่ย่านเมืองเก่า คือ จะชวนเยาวชนในพื้นที่มาเรียนรู้พื้นที่ที่ออกแบบไว้ 4 แห่ง โดยเป็นมัคคุเทศก์น้อยนำนักท่องเที่ยวเดินเที่ยวในชุมชนย่านเมืองเก่า โดยส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยการเดินเฉลี่ย 1 วันให้ได้ประมาณ 7,000 – 10,000 ก้าว และให้นักท่องเที่ยวและชุมชนได้ตระหนักต่อการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอเพื่อป้องกันการเกิดโรค NCDs ต่อไป

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและโครงการส่งเสริมการเพิ่มกิจกรรมทางกายและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค ครั้งที่ 110 มีนาคม 2566
10
มีนาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย Yuttipong Kaewtong
 • 100366 สถานการณ์pa และความสำคัญ.pdf
 • สรุปประชุม 10 มีค 66.pdf
 • สรุปประชุม 10 มีค 66.docx
 • กำหนดการประชุม วันที่ 10 มีนาคม 66.pdf
 • กำหนดการประชุม 10 มีค.66 ม.อ.ภูเก็ต.doc
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

กำหนดการ การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและโครงการส่งเสริมการเพิ่มกิจกรรมทางกาย และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุม To be Number One ชั้น 1 อาคาร 5 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต วัตถุประสงค์ 1.1 เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่มีกิจกรรมทางกายอย่างเพียงพอ
1.2 เพื่อจัดทำแผนและโครงการส่งเสริมการเพิ่มกิจกรรมทางกายและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมพื้นถิ่นนำไปสู่การลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรั้ง (NCDs) 1.3 เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอของนักท่องเที่ยว 1.4 เพื่อสนับสนุนให้เมืองภูเก็ตเป็นเมืองที่มีสภาพแวดล้อมที่กระฉับกระเฉง (Active Environment) กำหนดการ
เวลา รายละเอียด 09.00 - 09.30 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม 09.30 - 09.45 น. กล่าวต้อนรับ ชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุม
โดย... ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ
      รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 09.45 - 10.00 น. ข้อมูลสถานการณ์การมีกิจกรรมทางกาย (Physical Activity) และความสำคัญของโครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย โดย...นายธนวัฒน์ วงศ์ลักษณพันธ์ รักษาการหัวหน้างานงานบริการวิชาการ วิจัย และประชาสัมพันธ์
10.00 - 10.45 น. แนวคิดการจัดทำแผนและโครงการส่งเสริมการเพิ่มกิจกรรมทางกายและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค โดย... ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ
        รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 10.45 - 12.00 น. ระดมความคิดจัดทำแผนและโครงการส่งเสริมการเพิ่มกิจกรรมทางกายและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมพื้นถิ่นนำไปสู่การลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรั้ง (NCDs) ผู้ดำเนินการประชุม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ และคณะทำงาน โดย Stakeholders ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
- เทศบาลนครภูเก็ต, เทศบาลเมืองป่าตอง, เทศบาลเมืองกระทู้ จ.ภูเก็ต - เทศบาลตำบลคึกคัก จ.พังงา - ภาคประชาสังคม ชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต, พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว, ชุมชนชาร์เตอร์เเบงค์, ชุมชนบ่านซ้านจุ้ยตุ่ย และชุมชนรอบ ม.อ.ภูเก็ต
- อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
- สาธารณสุข/รพสต. - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน - ชมรมผู้สูงอายุ, ชมรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ออกกำลังกาย กีฬา ฯลฯ
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 13.00 – 14.00 น. ระดมความคิดจัดทำแผนและโครงการส่งเสริมการเพิ่มกิจกรรมทางกายและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมพื้นถิ่นนำไปสู่การลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรั้ง (NCDs) (ต่อ) 14.00 - 16.00 น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้/นำเสนอแผนและโครงการส่งเสริมการเพิ่มกิจกรรมทางกายและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค
ผู้ดำเนินการประชุม: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ และคณะทำงาน โดย Stakeholders ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
16.00 -16.30 น. สรุปการประชุม โดย... ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ
        รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

อ.พงค์เทพ แนะนำการทำแผน
การทำแผน มี 4 คำ คือ 1. อยู่ไหน 2. จะไปไหน 3. ไปอย่างไร 4. ไปถึงแล้วยัง
1) อยู่ไหน : สถานการณ์ปัญหามีมากน้อยแค่ไหน  /
คนภูเก็ต มีกิจกรรมทางกายกี่เปอร์เซ็นต์ รู้ปัญหาไม่พอ ต้องรู้ขนาดปัญหาด้วย
มีคนออกกำลังกายกี่เปอร์เซ็นต์ ปัญหามีมากน้อยแค่ไหน 2) จะไปไหน: เป้าหมาย
จะเพิ่มคนออกกำลังกายเป็นกี่เปอร์เซ็นต์
วัตถุประสงค์โครงการจะทำอะไร /มีเป้าหมาย/ลดปัญหา/เพิ่มการพัฒนามากน้อยเพียงใด 3) ไปอย่างไร : วิธีการเป้าหมายที่จะไปถึงวิธีการ
วิธีการจะต่างกัน
การเต้นแอโรบิค 40 คน เพิ่มเป็น 400 คน
การสร้างคนนำเต้น
จะมีวิธีการกิจกรรมอะไรบ้าง/ใครต้องทำอะไร/ใช้เงินเท่าไหร่
4) ไปถึงแล้วยัง : ร่วมประเมินผล ตัวชี้วัดความสำเร็จ/จะวัดอย่างไร
จับหลักให้ได้ ทำไมทำเรื่องนี้ สาเหตุจากอะไร
จะลดปัญหา

Input 1) หลักการทำแผนและโครงการผ่านกองทุนสุขภาพตำบล 2) เครื่องมือระบบเว็บไซต์ทำแผนและเขียนโครงการ
3) แนวคิดเมืองสุขภาวะ/แนวคิดการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย

process 1) แนวคิดเมืองสุขภาวะ/แนวคิดการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 2) ปฏิบัติการทำแผนและโครงการ - รู้สถานการณ์ PA - รู้เป้าหมาย - ออกแบบโครงการที่ควรดำเนินการเพื่อแก้ปัญหา

Output outcome 1) ได้แผนส่งเสริมกิจกรรม 4 กองทุน ได้แก่ เทศบาลนครภูเก็ต เทศบาลตำบลวิชิต เทศบาลเมืองป่าตอง เทศบาลตำบลฉลอง
2) ได้โครงการที่ควรทำดำเนินการทั้งหมด 33 โครงการ  (แสดงดังไฟลืแนบ)

หารือการเชื่อมโยงข้อมูลกองทุนฯกับ active thai ม.เกษตรฯ8 มีนาคม 2566
8
มีนาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย Yuttipong Kaewtong
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ม.เกษตร  Active Thai หารือการเชื่อมข้อมูล local fund ส่วนที่เป็นโครงการเกี่ยวกับ PA ในฐานข้อมูล active thai http://www.activethai.org

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้แนวทางในการเชื่อมระบบเพื่อนำข้อมูล PA ไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ผลเพื่อตอบโจทย์ของประเทศในการเพิ่มกิจกรรมทางกายในเชิงนโยบายและขับเคลื่อนในพื้นที่ต่อไป

ประชุมผลการออกแบบกับทีม HSF และเทศบาลนครภูเก็ต3 มีนาคม 2566
3
มีนาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย Yuttipong Kaewtong
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

คณะทำงาน HSF จุฬาฯ และ สนส.ม.อ.ประชุมหารือกับท่านนายกเทศบาลนครภูเก็ตและสถาปนิกพื้นที่ในการนำแบบไปใช้ในพื้นที่

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลการออกแบบลานชาเตอร์ย่านเมืองเก่าจะเป็นแบบนำร่องในการไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เทศบาลนครภูเก็ต

เตรียมเวทีทำแผนและโครงการ PA ม.อ.ภูเก็ต3 มีนาคม 2566
3
มีนาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย Yuttipong Kaewtong
 • 3 มีค เตรียมเวทีทำแผนและโครงการ.docx
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ประชุมเตรียมเวทีทำแผนและโครงการส่งเสริมการเพิ่มกิจกรรมทางกายและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค กับคณะทำงาน PA ม.อ.ภูเก็ต

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. ได้รายชื่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

 2. ได้ร่างกำหนดการประชุมทำแผนและโครงการ ดังนี้
  Number One ชั้น 1 อาคาร 5 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
  วัตถุประสงค์การประชุม
  1 เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่มีกิจกรรมทางกายอย่างเพียงพอ
  2 เพื่อจัดทำแผนและโครงการส่งเสริมการเพิ่มกิจกรรมทางกายและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมพื้นถิ่นนำไปสู่การลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรั้ง (NCDs) 3 เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอของนักท่องเที่ยว 4เพื่อสนับสนุนให้เมืองภูเก็ตเป็นเมืองที่มีสภาพแวดล้อมที่กระฉับกระเฉง (Active Environment)

ร่างกำหนดการ
กล่าวต้อนรับ ชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุม
โดย... รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต ข้อมูลสถานการณ์การมีกิจกรรมทางกาย (Physical Activity) และความสำคัญของโครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย โดย...นายธนวัฒน์ วงศ์ลักษณพันธ์ รักษาการหัวหน้างานงานบริการวิชาการ วิจัย และประชาสัมพันธ์
แนวคิดการจัดทำแผนและโครงการส่งเสริมการเพิ่มกิจกรรมทางกายและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค โดย... ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ
    รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระดมความคิดจัดทำแผนและโครงการส่งเสริมการเพิ่มกิจกรรมทางกายและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมพื้นถิ่นนำไปสู่การลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรั้ง (NCDs) ผู้ดำเนินการประชุม: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ และคณะทำงาน โดย Stakeholders ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
- เทศบาลนครภูเก็ต, เทศบาลเมืองป่าตอง, เทศบาลเมืองกระทู้ - ภาคประชาสังคม ชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต, พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว, ชุมชนชาร์เตอร์เเบงค์, ชุมชนบ่านซ้านจุ้ยตุ่ย และชุมชนรอบ ม.อ.ภูเก็ต
- อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
- สาธารณสุข/รพสต. - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน - ชมรมผู้สูงอายุ, ชมรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ออกกำลังกาย กีฬา ฯลฯ
รับประทานอาหารกลางวัน ระดมความคิดจัดทำแผนและโครงการส่งเสริมการเพิ่มกิจกรรมทางกายและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมพื้นถิ่นนำไปสู่การลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรั้ง (NCDs) (ต่อ) แลกเปลี่ยนเรียนรู้/นำเสนอแผนและโครงการส่งเสริมการเพิ่มกิจกรรมทางกายและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค
ผู้ดำเนินการประชุม: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ และคณะทำงาน โดย Stakeholders ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
สรุปการประชุม โดย... ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ
    รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การประชุมประชาพิจารณ์ร่างแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ.2561-2573 (ฉบับปรับปรุง)2 มีนาคม 2566
2
มีนาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย Yuttipong Kaewtong
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ระดมข้อเสนอแนะต่อร่างแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ.2561-2573 (ฉบับปรับปรุง)

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ปรับปรุงยุทธศาสตร์แผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 3 ยุทศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมกิจกรรมทางกายประชาชนทุกกลุ่มวัย ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างสังคมกระฉับกระเฉงและส่งเสริมสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกาย  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบสนับสนุนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย

ค่าตรวจสอบเอกสารการเงินและรับรองบัญชี งวดที่ 21 มีนาคม 2566
1
มีนาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย Yuttipong Kaewtong
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ค่าตรวจสอบเอกสารการเงินและรับรองบัญชี งวดที่ 2

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ค่าตรวจสอบเอกสารการเงินและรับรองบัญชี งวดที่ 2

อัปเดตการออกแบบพื้นที่กับทีมPAภูเก็ต / zoom415 กุมภาพันธ์ 2566
15
กุมภาพันธ์ 2566รายงานจากพื้นที่ โดย Yuttipong Kaewtong
 • 15 02 2023 Update.pdf
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ประขุมรายงานความก้าวหน้าการออกแบบพื้นที่และวางแผนการดำเนินโครงการ

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

การออกแบบพื้นที่มาจากความต้องการของชุมชนที่จะเข้ามาใช้ประโยชน์ใน ม.อ. ด้วยวิสัยทัศน์ของ ม.อ.ที่ให้ความสำคัญเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและร่วมกันพัฒนาชุมชนด้วยกัน ทางทีมงานได้ลงพื้นที่สำรวจความต้องการความคิดเห็นต่อการสร้างพื้นที่สุขภาวะส่งเสริมสุขภาพส่งเสริมกิจกรรมทางกายให้ประชาชนมีสุขภาพคุณภาพชีวิตที่ดี

ผลจากการสำรวจทางคณะทำงานและสถาปัตย์โครงการนำมาออกแบบ มีองค์ประกอบงานออกแบบ ดังนี้
1. ป้ายและองค์ประกอบพื้นที่
2. เพิ่มพื้นที่กิจกรรมทางกาย ระดับปานกลาง
3. พื้นที่กิจกรรมสำหรับเด็ก
4. พื้นที่สมุนไพรและให้ความรู้
5. พื้นที่กิจกรรมตลาด

รายละเอียด ดังนี้
1. ป้ายและองค์ประกอบพื้นที่ ป้ำยแผนที่ แนะน ำกิจกรรม ประกาศความเชื่อมั่นในศักยภาพ พื้นที่มหาวิทยาลัยและช่วยให้ ผู้คนเข้าใจพื้นที่ 2. สีอัฒจันทร์ตำมสีคณะ เชื่อว่าสีสันจะช่วยให้เกิดความสนุก ในการใช้พื้นที่มากขึ้น 3. เส้นทำงเดิน – วิ่ง หลากหลายทางภาษา เชื่อว่าการเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่ และกา รได้เห็นภาษาตัวเอง ใ น ต่ า ง ถิ่น จ ะ ช่ ว ย ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม รู้ สึ ก ถึ ง ความเป็นเจ้าของต่างชาติ 2. เพิ่มพื้นที่กิจกรรมทางกาย ระดับปานกลางใช้ป้ายกระโดดแปะ เชื่อว่าถ้ามา มอ.แล้วกระโดด แตะป้ายครบ 30 ป้ายตามทางเดิน จะถูกหวย / สอบผ่าน / ได้แฟน เกิดการบอกต่อและดึงดูให้คนมาใช้พื้นที่ 3. พื้นที่กิจกรรมสำหรับเด็ก ได้แก่ 1. Play Street fUniversity ทดลองปิดถนน ให้เด็กๆมาวาดชอล์คพบนพื้น สร้างพื้นที่ปลอดภัยให้เด็กได้เล่น สร้างความเชื่อให้กับชุมชนถึง การเปิดกว้างในการการใช้พื้นที่ ของมหาวิทยาลัย สร้างความเชื่อในความชอบ ของเด็กๆแบะได้เรียนรู้อาชีพ 2. ลำนเด็กเล่น สร้างพื้นที่เล่นลงบนบริบทเดิม เป็นลักษณะ Pop-up ที่ง่ายต่อการปรับเปลี่ยนเพื่อทดลองการใช้งาน เป็นงานโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อน โดยมีวัสดุที่ใช้คือ ห่วงยางรถยนต์ และ ไม้ไผ่
4. พื้นที่สมุนไพรและให้ความรู้ สร้างความเชื่อที่ถูกต้องในการใช้สมุนไพร สร้างความเชื่อที่ถูกต้องด้วยความรู้จากสสส. สร้างความเชื่อมั่นในร่างกายตนเอง 5. พื้นที่กิจกรรมตลาด อาจจะต้องคุยกันเพิ่มเติม เพื่อขอข้อมูล เช่น งบประมาณ จำนวนผู้ค้า การจัดการขยะ เป็นต้นเพื่อนำาไปสู่การออกแบบที่ตอบโจทย์ผู้จัด

แลกเปลี่ยนและวางแผนการดำเนินงานขั้นถัดไป
1. กิจกรรมตลาดวางแผนไว้จะเปิดวันที่ 10 มีนาคม 2566
ทางอาจารย์ได้แนะนำให้ปรึกษากับทีมตลาดเกษตร ม.อ.
2. ให้ตระหนักถึงความยั่งยืนของโครงการ เช่น การทำตลาดสุขภาพให้วิเคราะห์ทำอย่างไรให้ยั่งยืน
3. จากสถานการณ์ปัญหาสุขภาพของคน และการเข้าถึงพื้นที่ ม.อ. นำไปสู่การดำเนินกิจกรรมของโครงการ
4. กิจกรรมเต้นแอโรบิค ทำอย่างไรให้คนไม่มีกิจกรรมทางกาย หันมาออกกำลังกาย โดยบุคลากรใน ม.อ.ภูเก็ตมีจำนวน 300 คน สำรวจเบื้องต้นมี PA ที่เพียงพอ 20 เปอร์เซ็นต์ ที่เหลือคือ 80 เปอร์เซ็นต์ไม่มี PA คำถามที่จะก้าวไปต่อเพื่อหาแนวทางจัดการ คือ จะทำอย่างไรให้คน 80 เปอร์เซ็นต์มี PA ที่เพียงพอด้วย
5. การออกแบบทั้งหมดจะสามารถเชื่อมโยงกิจกรรมได้ เช่น ประชาชนมาเที่ยวตลาดสุขภาพด้วย พาลูกหลานมาเล่นที่ลานเด็กเล่นด้วย รวมทั้งไปเล่นกีฬาที่ศูนย์กีฬา หรือมาเดินวิ่งเต้นแอโรบิคใน ม.อ. ซึ่งจะทำให้เห็นพื้นที่เกิดการ Active ชุมชน บุคลากร นักศึกษา เข้ามาใช้เพื่อให้เกิดกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพต่อไป
6. อาจชวนผลิตภัณฑ์จากโครงการ U2T เข้ามาร่วมในตลาดสุขภาพด้วย
7. ให้นำเสนอข้อมูลการออกแบบพื้นที่ทั้ง 5 พื้นที่ กับทางคณะกรรมการต่อไปในเดือนมีนาคม 2566 /ผ่านระบบออนไลน์

วางแผนเก็บข้อมูลสุขภาพ/ข้อมูลกิจกรรมทางกาย/การใช้พื้นที่สาธารณะ10 กุมภาพันธ์ 2566
10
กุมภาพันธ์ 2566รายงานจากพื้นที่ โดย Yuttipong Kaewtong
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

วางแผนเก็บข้อมูลสุขภาพ/ข้อมูลกิจกรรมทางกาย/การใช้พื้นที่สาธารณะ

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

สรุปประเด็นประชุม 10 ก.พ.66 การเก็บข้อมูล

 1. ทางทีม ม.อ.ภูเก็ต จัดหาทีมเก็บข้อมูลภายในวันพุธ 15 ก.พ.
 2. ทีม สนส.ม.อ.สรุปแบบสอบถามส่งภายในวันพุธ 15 ก.พ.
 3. เก็บข้อมูลทั้งหมดเสร็จสิ้นวันที่ 28 ก.พ.

วางแผนประชุม

 1. วันที่ 15 ก.พ.ประชุมอัปเดทงานการออกแบบพื้นที่ ม.อ.และการจัดตลาด บันซ้าน ม.อ./ผ่าน zoom

 2. วันที่ 9-10 มี.ค.ประชุมทำแผนและโครงการ PA ภูเก็ต/จัดในพื้นที่

 3. วันที่ 22 หรือ 24 มี.ค. เวที MOU คืนข้อมูลการออกแบบพื้นที่ และวางแผน แนวทางจัดการต่อ/จัดในพื้นที่

ประชุมอัปเดต HSF PAภูเก็ต7 กุมภาพันธ์ 2566
7
กุมภาพันธ์ 2566รายงานจากพื้นที่ โดย Yuttipong Kaewtong
 • ทีมสถาปนิกจุฬา (HSF) 7 กุมภาพันธ์ 2566.pdf
 • _09_PA_PSU_Progress_6_AC_20230206.pdf
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ประชุมอัปเดต HSF PA ภูเก็ต

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลการอัปเดต

 1. สรุปพื้นที่ป่าตอง
 2. อัปเดตการออกแบบ 2 พื้นที่ ได้แก่ ย่านเมืองเก่าและสะพานหิน

- พื้นที่น้ำท่วมน้ำลดได้ออกแบบให้รองรับกิจกรรม PA ได้ทุกสถานการณ์ - พื้นที่ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน - พื้นที่ย่านอาหาร แหล่งพบปะผู้คน
- พื้นที่เชื่อมวัฒนธรรมชุมชน
3. มีแนวทางการทดลองจัดกิจกรรม 3 ทางเลือก
3.1 เส้นทางเดินลัดเลาะรอบเมืองเก่า (Old town park journey) 3.2 วางป้ายเก็บแบบสอบถาม (Interactive panal) 3.3 วางสตรีทเฟอร์นิเจอร์และสังเกตการใช้งาน

แนวทางขับเคลื่อนต่อ : เสนอผลการออกแบบกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อนำไปสุ่การดูแลและใช้ประโยชน์ในการเพิ่มกิจกรรมทางกาย

 1. จัดประชุมนำเสนอผลการออกแบบพื้นที่ส่งเสริมกิจกรรมใน 5 พื้นที่ ได้แก่ คือ 1. ม.อ.ภูเก็ต 2. เขาหลักพังงา 3.ย่านเมืองเก่า 4. ป่าตอง 5. สะพานหิน
 2. ทำแผน MOU การดูแลพื้นที่ต่อในอนาคต โดยเชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดกับพื้นที่ เข้ามาร่วมประชุม
 3. เลือกวันนัดประชุม คือ วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 หรือวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566
ประชุมแพลตฟอร์มเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติการออกกำลังกายและการเล่น กีฬาของปรชาชน (Calories Credit Challenge: CCC)2 กุมภาพันธ์ 2566
2
กุมภาพันธ์ 2566รายงานจากพื้นที่ โดย Yuttipong Kaewtong
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

การประชุมเตรียมการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มติ ๑๕.๒ การขับเคลื่อนแพลตฟอร์มเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬาของประชาชน (Calories Credit Challenge: CCC) ภายใต้แนวคิดโมเดล เศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน Bio-Circular-Green Economy : BCG Model

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

นำแพลตฟอร์มเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬาของประชาชน (Calories Credit Challenge: CCC) ไปใช้กับกิจกรรมเดินวิ่งในโครงการต่อไป

ประชุมวิชาการด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย ครั้งที่ 1 พ.ศ. 256530 มกราคม 2566
30
มกราคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย Yuttipong Kaewtong
 • 20230130 Strategic plan V15 (1).pdf
 • 20230130 Action Plan V3.pdf
 • เว็บไซต์เพื่อการพัฒนาศักยภาพในการวางแผน.pdf
 • ประชุมวิชาการ TPAC 30-31 มค.1 กพ..pdf
 • Schedule_TPAC-2022_(TH)_1674967748.pdf
 • Pre-Proceeding TPAC_2022 รวมเอกสารวิชาการ.pdf
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ด้วย คณะกรรมการอำนวยการจัดประชุมวิชาการด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 “ The 1st Thailand Physical Activity Conference 2022 (TPAC)” จะดำเนินการจัดประชุมวิชาการดังกล่าวระหว่าง วันที่ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์2566 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อให้เกิดการนำเสนอผลงานวิชาการของ ภาคีเครือข่ายด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายให้เป็นที่รับรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานด้านการ ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ตลอดจนการนำองค์ความรู้ที่ได้จากการประชุมวิชาการไปพัฒนาต่อยอดให้การดำเนินงาน ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสุขภาพของประชากรไทย

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • มีบทความเกี่ยวกับ PA จำนวน 36 เรื่อง แบ่งได้ดังนี้ 1) Active People จำนวน 11 เรื่อง มีประเด็น ได้แก่ เด็กปฐมวัย เด็กและเยาวชน วัยทำงาน วัยผู้สูงอายุ และกลุ่มเปราะบาง
  2) Active Environment จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ Whole-of-school programmers, Active urban design, Active travel/transport, Work places
  3) Active Society จำนวน 7 เรื่อง ได้แก่ การรณรงค์ ชุดความรู้ ความเสมอภาค
  4) Active System/Policy จำนวน 16 เรื่อง ได้แก่ Health Innovation/Application, Informatic System, Policy
 • ข้อมูลดังกล่าวสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกายได้ โดยเฉพาะประเด็น Active Environment
ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานในพื้นที่และวางแผนติดตามประเมินผลโครงการฯ ร่วมกับทีมม.อ.ภูเก็ต (ครั้งที่ 2/2566)23 มกราคม 2566
23
มกราคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย Nuchi
 • 23 01 23 Update.pdf
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

..

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

..

การประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนติดตามประเมินผลโครงการฯ ร่วมกับ คณะทำงานทีมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต19 มกราคม 2566
19
มกราคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย Nuchi
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

การประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนติดตามประเมินผลโครงการฯ ร่วมกับ คณะทำงานทีมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้แผนติดตามประเมินผลโครงการฯ

ประชุมคณะทำงานวางแผนปิดงวด 2 และแผนงานภาพรวมโครงการ12 มกราคม 2566
12
มกราคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย Yuttipong Kaewtong
 • สรุปประชุม 12 ม.ค.66 วางแผนงาน.docx
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ประชุมคณะทำงานวางแผนปิดงวด 2 และแผนงานภาพรวมโครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบฯ
วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 16.00 น. ณ สนส.ม.อ.

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

แผน 1. นัดทีม ม.อ.ภูเก็ต เพื่อติดตาม 2 ประเด็น
1) การลงบันทึกในเว็บติดตามประเมินผล
2) การจัดการเรื่องการเงิน 2. โอนเงินงวด 2 ให้ทีม ม.อ.ภูเก็ต
3. การแต่งตั้งคณะทำงานโครงการส่วนกลาง 4. ลง บน.ออนไลน์ของ สสส. และส่งตรวจการเงิน 5. เขียนรายงานงวดที่ 2
6. วางแผนจัดประชุมทำแผนและโครงการ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 66 7. จัดทำร่างแผน PA ภูเก็ต
8. ติดตามการออกแบบและกิจกรรมของ 2 ทีม
9. เช็ครายละเอียด TOR/การจัดซื้อจัดจ้าง
10. การเก็บข้อมูล PA และข้อมูล 9 ประเด็นในจังหวัดภูเก็ต (80 ข้อ) 11. ออกแบบสอบถามนักท่องเที่ยว

ประชุมวางแผนติดตามงานทีม HSF PA ภูเก็ต12 มกราคม 2566
12
มกราคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย Yuttipong Kaewtong
 • สรุปประชุม 12 ม.ค.66.docx
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ประชุมคณะทำงาน โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบฯ  ร่วมกับทีมสถาปนิกจุฬา (HSF) ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566  เวลา 13.00 น. ประชุมออนไลน์ ผ่าน zoom :  https://zoom.us/j/9019029104

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. แนะนำการบันทึกข้อมูลกิจกรรมและค่าใช้จ่ายในเว็บ โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย (ย่านเมืองเก่า, ป่าตอง, สะพานหิน) https://ppi.psu.ac.th/project/2014 ทีมงาน HSF สามารถปฏิบัติบันทึกข้อมูลในระบบได้
 2. ได้วางแผนการจัดการเงินและเอกสารการเงิน
อบรมการใช้เครื่องมือเพื่อเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ชุมชน11 มกราคม 2566
11
มกราคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย Yuttipong Kaewtong
 • หนังสือเชิญประชุม 11 มค 66 - คุณธนวัฒน์ และคณะทำงาน.pdf
 • พื้นที่เก็บข้อมูล และรหัสการใช้เครื่องมือเพื่อเก็บข้อมูล.pdf
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

การอบรมการใช้เครื่องมือเพื่อเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ชุมชน วันที่ 11 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุม 1405 สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ลิ้ง https://zoom.us/j/9019029101

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

• ทีมเก็บข้อมูลเข้าใจการใช้เครื่องมือเพื่อเก็บข้อมูลสถานการณ์ (วิธีการเข้าใช้, ขั้นตอนและกระบวนการเก็บข้อมูล, รายละเอียดข้อคำถาม, ข้อเสนอแนะจากการทดลองเก็บข้อมูลจริง) • ได้ทดลองทำแบบสอบถามทั้ง 3 ชุด • ได้แผนการเก็บข้อมูลของพื้นที่

ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานในพื้นที่และวางแผนติดตามประเมินผลโครงการฯ ร่วมกับทีมม.อ.ภูเก็ต (ครั้งที่ 1/2566)4 มกราคม 2566
4
มกราคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย Nuchi
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานในพื้นที่และวางแผนติดตามประเมินผลโครงการฯ ร่วมกับทีมม.อ.ภูเก็ต (ครั้งที่ 1/2566)

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

การอัพเดทการลงพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของมหาวิทยาลัยสงขานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จากกลงพื้นที่ในวันที่ 21-23 ธันวาคม 2565

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โรงเรียนใกล้มหาลัย -โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านกระทู้ ทางโรงเรียนมีโครงการลดความอ้วน แต่ขาดการให้ความรู้เรื่องอาหารและ pa การออกกำลังกาย /รร.ที่มีทุนในพื้นที่ แต่สนามเด็กเล่นพัง /มีเรื่องสวนผักพอเพียง มีส่งเสริมด้านกีฬา มีนักกีฬาทีมชาติระดับเยาวชน มีโครงการต่างๆเพราะมีงบจากเทศบาล และ - โรงเรียนบ้านเก็ตโฮ่ แทบไม่มีโครงการ เพราะไมมีงบ มีเด็กนักเรียนประมาณ 200 คน โดยทั้งสองโรงเรียนมีปัญหาที่กลุ่มเด็กนักเรียนที่มีปัญหาสุขภาพ เรื่องความอ้วน และการบริโภคอาหาร

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บริเวณชุมชน 1.พื้นที่ชุมชนโดยรอบมอ. ขาดเรื่องการประชาสัมพันธ์ การเข้าถึงพื้นที่ มอ 2. จุดจอดรถรับส่ง รับส่ง 3. การเปิดโอกาสให้ชาวบ้านเข้ามีส่วนร่วมในการขายของในตลาดสินค้าเกษตร และร่วมทำกิจกรรมออกกำลังกาย

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลุ่มผู้สูงวัย - มีปัญหาในเรื่องการเข้ามาในมอ. ลำบาก ส่วนใหญ่จะทำกิจกรรมรำกระบี่กระบองที่อนามัยเป็นประจำ ต้องการให้ส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ หรือเปิดพื้นที่ให้ช่วงเช้ากลุ่มผู้สูงอายุสามารถได้เข้ามาเดินออกกำลังกายได้ - ต้องการการตรวจสุขภาพให้ผู้สูงอายุ - ต้องการให้คิดกิจกรรมที่น่าสนใจอื่นๆ การอบรมทางด้านอาชีพ - ชมรมผู้สูงวัยกระทู้ เป็นคนภูเก็ตดั้งเดิม อยากให้มีผู้เชี่ยวชาญด้านการออกกำลังกายให้ความรู้เรื่องท่าการออกกำลังกาย

ลงพื้นที่สำรวจกิจกรรมทางกายและความต้องการของชุมชนรอบ ๆ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต20 ธันวาคม 2565
20
ธันวาคม 2565รายงานจากพื้นที่ โดย Yuttipong Kaewtong
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

สสส. ร่วมกับ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทีมงานโครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกายสำรวจ ลงพื้นที่สำรวจกิจกรรมทางกายและความต้องการของชุมชนรอบ ๆ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ระหว่างวันที่  20 – 22 ธันวาคม  2565

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ทีมงาน ม.อ.ภูเก็ต ได้ลงพื้นที่สำรวจกิจกรรมทางกายและความต้องการของชุมชนรอบ ๆ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการออกแบบพื้นที่สาธารณะในพื้นที่มหาวิทยาลัย โดยแนวคิด ม.อ.ภูเก็ตเป็นของชุมชน ชุมชนมีรู้สึกความเป็นเจ้าของร่วมกันในการสร้างคุณค่าพื้นที่สาธารณะ และนำไปสู่การเข้ามาใช้ประโยชน์พื้นที่ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่ดีของชุมชนต่อไป “ชุมชนแข็งแรง เมืองภูเก็ตแข็งแรง” โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลสำรวจความคิดเห็นความมือจากประธานชุมชนและสมาชิก ดังนี้  1) ประธานชุมชนอิรวดี  2) ประธานชุมชนเก็ตโฮ่  3) ประธานชุมชนทุ่งทอง 4) ประธานชุมชนเบ๊ฮั๊ว 5) ประธานชุมชนควนลิ้มซ้าน  6) ประธานชุมชนบ้านตากแดด  พร้อมด้วยกลุ่ม อสม.7) ประธานกลุ่มผู้สูงอายุ    8) กลุ่ม อสม. 9) ประธานสภาเยาวชนเด็กและเยาวชนตำบลกะทู้ 10) ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอกะทู้ 11) ผอ.โรงเรียนบ้านกะทู้ 12) ผอ.โรงเรียนบ้านเก็ตโฮ่

เปิดพื้นที่ทดลอง “แล เล่น รักษ์ เล” เพื่อเป็นพื้นที่สาธารณะริมชายหาดต้นแบบ ส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในชีวิตประจำวันให้กับประชาชน16 ธันวาคม 2565
16
ธันวาคม 2565รายงานจากพื้นที่ โดย Yuttipong Kaewtong