สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ค่าบริหารจัดการเดือนกุมภาพันธ์-ธันวาคม 2565

กิจกรรม : ค่าบริหารจัดการเดือนกุมภาพันธ์-ธันวาคม 2565
วันที่ 31/03/2022 - 31/12/2022
งบประมาณที่ตั้งไว้ 0.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 0 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
รายละเอียดกิจกรรม :