สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย (งานบริหารกลาง)

ประชุมคณะทำงานเตรียมเวทีการทำแผนและโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่สุขภาวะเมืองต้นแบบเพื่อเพี่ม PA กับ HSF / zoom4

ประชุมคณะทำงานเตรียมเวทีการทำแผนและโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่สุขภาวะเมืองต้นแบบเพื่อเพี่ม PA กับ HSF / zoom4

3 เมษายน 2566
Yuttipong KaewtongYuttipong Kaewtong
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

วางแผน/เตรียมเวทีการทำแผนและโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่สุขภาวะเมืองต้นแบบเพื่อเพี่ม PA กับ HSF

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้แผนและกำหนดวันจัดประชุม 3 เวที ดังนี้

  1. วันที่ 20 เม.ย.66 เวทีทำแผนและโครงการที่สำคัญ เพื่อส่งเสริม PA ในจังหวัดภูเก็ต ตัวชี้วัด ได้โครงการที่สำคัญ เป็นโครงการที่ตอบโจทย์และส่งเสริม PA ได้จริงในจังหวัดภูเก็ต โดยการมีส่วนของประชาชนและการสนับสนุนของผู้บริหารในพื้นที่

  2. วันที่ 27-28 เม.ย.66 เวทีลงรายละเอียดแผนและโครงการ ว่าใครควรทำอะไรเพื่อขับเคลื่อนแผน PA ในจังหวัด และโครงการมีวิธีการอย่างไร ใช้งบประมาณจากแหล่งทุนใดในการขับเคลื่อน /โดยภาพรวมควรขับเคลื่อนเรื่องกิจกรรมส่งเสริม PA ในพื้นที่โดยใช้งบจากกองทุนสุขภาพตำบล และการปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ PA จากการมีส่วนร่วมในการออกแบบพื้นที่สุขภาวะ

  3. วันที่ 24 พ.ค.66 เวที MOU แผนส่งเสริมกิจกรรมทางกายระดับจังหวัดภูเก็ต เป็นเวทีผลักดันร่างแผน PA สุู่ผู้บริหารในระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนแผน PA ในจังหวัด และส่งเสริมกิจกรรมทางกายใ้ห้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป และสร้างสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองต้นแบบส่งเสริม PA ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพถัดไป

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open