สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย (งานบริหารกลาง)

การประชุมเชิงปฏิบัติการการออกแบบพื้นที่และสร้างร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย

การประชุมเชิงปฏิบัติการการออกแบบพื้นที่และสร้างร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย

13 มีนาคม 2565
Yuttipong KaewtongYuttipong Kaewtong
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

14.30 - 15.30 น.
ชี้แจ้งวัตถุประสงค์ของการประชุม และวัตถุประสงค์ของโครงการ นำเสนอข้อมูลการออกแบบพื้นที่ทางสถาปัตยกรรม ของพื้นที่บริเวณในและนอกอาคารโรงแรม โดย... ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
และนายณัฐวิช วิเศษสินธุ สถาปนิกนักวิชาการอิสระ

15.30 – 16.00 น.
แลกเปลี่ยนเสนอความคิดเห็นและความต้องการเพิ่มเติม
โดย….นายสมพงศ์ ดาวพิเศษ ประธานสมาคมโรงแรมที่พักส่งเสริมสุขภาพอันดามันและอ่าวไทยและคณาจารย์จากคณะแพทย์แผนไทย และคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

16.00 - 19.00 น.
สำรวจพื้นที่บริเวณในและนอกอาคารโรงแรม โดย…. นายณัฐวิช วิเศษสินธุ สถาปนิกนักวิชาการอิสระ และคณะ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

กิจกรรม 1. ชี้แจ้งวัตถุประสงค์ของการประชุม และวัตถุประสงค์ของโครงการ และนำเสนอข้อมูลการออกแบบพื้นที่ทาง สถาปัตยกรรม ของพื้นที่บริเวณในและนอกอาคารโรงแรม
2. แลกเปลี่ยนเสนอความคิดเห็นและความต้องการ
3. สำรวจพื้นที่บริเวณในและนอกอาคารโรงแรม

สถาปนิก ทำหน้าที่ ดังนี้ 1. ออกแบบด้านสถาปัตยกรรม
2. ออกแบบสถาปัตยกรรมสวนสมุนไพร และการมีกิจกรรมทางกาย (PA) 3. ออกแบบกิจกรรมดูกระบวนการผลิตสมุนไพร
4. ลงเก็บข้อมูล

“ร้านอาหาร” - อาหารใต้เป็นตัวชูโรง - ทำข้อมูลอาหารใต้มีสรรพคุณอะไรบ้าง
- ผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น เบเกอรี่ ขนมสมุนไพร

บริบทรอบๆพื้นที่ต้นแบบ 1. มีสวนสาธารณะตรงกันข้าม 2. มีศูนย์การแพทย์เขาหลัก
3. มีศูนย์เด็กเล็ก

กระบวนการทำงาน 1. กระบวนการออกแบบ - คุยกับชุมชน
- นักท่องเที่ยว
- หน่วยงานต่างๆ 2. การเขียนแบบ / ออกแบบ
- ทีมสถาปนิก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- สถาปนิกนักวิชาการอิสระ สนส.ม.อ.
3. เป็นศูนย์เรียนรู้ เป็นตัวอย่างให้ที่อื่นมาเรียนรู้ 4. ขยายผลของคณะแพทย์แผนไทย Post Covid Rehab
- อบรมผู้ประกอบการ - อบรมแพทย์แผนไทย
- อบรมคนนวดทั่วไป

กระบวนนโยบาย
1. มอ.คุยกับสาธารณสุขจังหวัด เรื่อง Post Covid Rehab

กิจกรรมทางกาย มีดังนี้

 1. ลานกิจกรรมให้เด็กมาเล่น
 2. นักท่องเที่ยวมาเดินท่องเที่ยวสวนสมุนไพรและมีกิจกรรมทางกายในพื้นที่
 3. ชุมชนเข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่/จัดกิจกรรมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
 4. ให้หน่วยงานสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่
 5. มีศูนย์แพทย์แผนไทย
 6. มีร้านอาหารสมุนไพร
 7. มีผลิตภัณฑ์แพทย์แผนไทย
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
11,000.00 0.00 61,980.00 900.00 0.00 73.00 73,953.00 lock_open