สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมอัปเดต HSF PAภูเก็ต

กิจกรรม : ประชุมอัปเดต HSF PAภูเก็ต
วันที่ 07/02/2023 - 07/02/2023
งบประมาณที่ตั้งไว้ 0.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 0 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
รายละเอียดกิจกรรม :