สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย (งานบริหารกลาง)

วางแผนการทำงาน 6 พค 65 (ครั้งที่ 5/2565)

วางแผนการทำงาน 6 พค 65 (ครั้งที่ 5/2565)

6 พฤษภาคม 2565
Yuttipong KaewtongYuttipong Kaewtong
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

วางแผนงาน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  1. รอเงินเข้าบัญชีโครงการ
  2. นัดคุณอ็อด คุยร่างแผนงาน
  3. โอนเงินเข้าไปให้ 2 ทีม
    ขั้นตอน
  4. ทำหนังสือเบิก พร้อมแนบ tor ของ 2 ทีม
  5. ปริ้น tor เซ็น / ของทีม อ.พนิต ส่งไปให้ อ.พนิต / ทีมรองพัน พาไปเซ็นที่ ม.อ.

เตรียมงานภูเก็ต 13-16 พค.65

  1. ส่งหนังสือขอใช้ห้องประชุม
  2. ส่งหนังสือขอใช้รถ / ขอใ้ช้รถตู้ 1 คัน และรถยนต์ 1 คัน
  3. ติดต่อเรื่องอาหาร
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open