สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย (งานบริหารกลาง)

ประชุมออกแบบพื้นที่ ม.อ.ภูเก็ตกับสถาปนิกและผู้บริหาร

ประชุมออกแบบพื้นที่ ม.อ.ภูเก็ตกับสถาปนิกและผู้บริหาร

13 กรกฎาคม 2566
Yuttipong KaewtongYuttipong Kaewtong
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมกับผู้ดูแลสถานที่ ม.อ.ภูเก็ตและสถาปนิก

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ทาง ม.อ.ภูเก็ต ตั้งเป้าหมายให้บุคลากร นักศึกษาและชุมชน ได้มีกิจกรรมทางกายและออกกำลังกายในพื้นที่ของ ม.อ.ภูเก็ต
 • มีโมเดล 2 แบบ คือ 1) การออกแบบพื้นที่จูงใจให้คนมี PA 2) การจัดกิจกรรมสอดรับกับการออกแบบ
 • ที่ผ่านมาทางสถาปนิกได้รับโจทย์ไปออกแบบโดยผ่านกระบวนมีส่วนร่วมของบุคลากร นักศึกษา และชุมชน และได้สำรวจสถานการณ์ PA ก่อนเริ่มโครงการ
 • กิจกรรมที่ดำเนินการไปแล้ว
 • สิ่งที่ดำเนินการต่อ ได้แก่
 1. ป่ายบอร์ดพื้นที่ PA
 2. เสาสุขภาพตามเส้นทางเดินวิ่งใน ม.อ.
 3. พื้นที่เล่น ติดกับตลาดบ่านซ้าน ม.อ.
 4. พื้นที่กีฬา extreme
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 lock_open