สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

วางแผนงานโครงการ PA Masterplan ภูเก็ต (ครั้งที่ 7/2565)

กิจกรรม : วางแผนงานโครงการ PA Masterplan ภูเก็ต (ครั้งที่ 7/2565)
วันที่ 25/07/2022 - 25/07/2022
งบประมาณที่ตั้งไว้ 0.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 0 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
รายละเอียดกิจกรรม :