สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย (งานบริหารกลาง)

ประชุมอัปเดทงานกับทีม HSF

ประชุมอัปเดทงานกับทีม HSF

17 มีนาคม 2566
Yuttipong KaewtongYuttipong Kaewtong
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมอัปเดทงานกับทีม HSF

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ทีม HSF จะจัด city lab ในพื้นที่ย่านเมืองเก่า เป็นการเพิ่มกิจกรรมทางกายโดยการเดินท่องเที่ยว โดยจะส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวและชุมชนสามารถเดินชมตามจุดต่างๆ พื้นที่ที่ทางทีมออกแบบไว้ 4 แห่ง ได้แก่
1) Pocket park ลานชาร์เตอร์
2) Museum park พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว
3) Hidden park ตรอกตัวแจ้
4) Market park ตลาดบ่านซ้าน

กิจกรรมที่จะจัด city lab ในพื้นที่ย่านเมืองเก่า คือ จะชวนเยาวชนในพื้นที่มาเรียนรู้พื้นที่ที่ออกแบบไว้ 4 แห่ง โดยเป็นมัคคุเทศก์น้อยนำนักท่องเที่ยวเดินเที่ยวในชุมชนย่านเมืองเก่า โดยส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยการเดินเฉลี่ย 1 วันให้ได้ประมาณ 7,000 – 10,000 ก้าว และให้นักท่องเที่ยวและชุมชนได้ตระหนักต่อการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอเพื่อป้องกันการเกิดโรค NCDs ต่อไป

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 lock_open