สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ถอดบทเรียนโครงการ PA ภูเก็ต

กิจกรรม : ถอดบทเรียนโครงการ PA ภูเก็ต
วันที่ 30/08/2023 - 30/08/2023
งบประมาณที่ตั้งไว้ 0.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 0 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
รายละเอียดกิจกรรม :