สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย (งานบริหารกลาง)

การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นโครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกายพื้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นโครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกายพื้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

5 ตุลาคม 2565
Yuttipong KaewtongYuttipong Kaewtong
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

กำหนดการการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น
โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย พื้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
วันที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ ห้องฉายภาพยนต์ ชั้น 1 อาคาร 5A

13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียน 13.30 – 13.40 น. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม
                รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต
13.40 - 14.10  แนะนำ/ความสำคัญ โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบใน การส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย แนวคิดเรื่องการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย โดย ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 14.10 -14.30 น.  วัตถุประสงค์การดำเนินโครงการ สถานการณ์กิจกรรมทางกายในพื้นที่วิทยาเขตภูเก็ต
พื้นที่ทางกายภาพที่สามารถใช้ประโยชน์ในการเพิ่มกิจกรรมทางกาย โดยนายสุรวุฒิ จาปรัง ประธานคณะทำงาน หน่วยบริหารทรัพย์สิน และ คณะทำงาน
14.30-14.50 น.  ศักยภาพของพื้นที่วิทยาเขตภูเก็ตในการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย โดยนายณัฐวิช วิเศษสินธุ สถาปนิกนักวิชาการอิสระ 14.50-15.45 น แบ่งกลุ่มแสดงความคิดเห็นการสนับสนุนให้เกิด กิจกรรมทางกายในพื้นที่วิทยาเขตภูเก็ตในอนาคต
กลุ่ม 1 บุคลากร ม.อ.ภูเก็ต นักศึกษา ม.อ. กลุ่ม 2 ชุมชนรอบๆ มหาวิทยาลัย กลุ่ม 3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ท้องถิ่น วัด โรงเรียน รพ.สต. สาธารณสุข การท่องเที่ยวและกีฬาฯลฯ) กลุ่ม 4 ผู้ประกอบการรอบมหาวิทยาลัย (ร้านค้า โรงแรม)
กลุ่มที่ 5 ชมรมเดินวิ่ง, ชมรมจักรยาน , ชมรมแอโรบิค, ชมรมต่างๆ ในพื้นที่
15.45-16.20 น.  นำเสนอผลการระดมความคิดเห็น
16.20–16.30 น. สรุปผลการประชุม


ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้แบบพืื้นที่จากความต้องการของบุคลากร นักศึกษา ผู้นำท้องถิิ่น และหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 18,855.00 0.00 0.00 0.00 18,855.00 lock_open