สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

การประชุมประชาพิจารณ์ร่างแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ.2561-2573 (ฉบับปรับปรุง)

กิจกรรม : การประชุมประชาพิจารณ์ร่างแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ.2561-2573 (ฉบับปรับปรุง)
วันที่ 02/03/2023 - 02/03/2023
งบประมาณที่ตั้งไว้ 0.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 0 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
รายละเอียดกิจกรรม :