สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

อัปเดตการออกแบบพื้นที่กับทีมPAภูเก็ต / zoom4

กิจกรรม : อัปเดตการออกแบบพื้นที่กับทีมPAภูเก็ต / zoom4
วันที่ 15/02/2023 - 15/02/2023
งบประมาณที่ตั้งไว้ 0.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 0 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
รายละเอียดกิจกรรม :