สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

การประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนติดตามประเมินผลโครงการฯ

กิจกรรม : การประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนติดตามประเมินผลโครงการฯ
วันที่ 21/08/2023 - 21/08/2023
งบประมาณที่ตั้งไว้ 0.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 0 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
รายละเอียดกิจกรรม :