สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย (งานบริหารกลาง)

หารือการเชื่อมโยงข้อมูลกองทุนฯกับ active thai ม.เกษตรฯ

หารือการเชื่อมโยงข้อมูลกองทุนฯกับ active thai ม.เกษตรฯ

8 มีนาคม 2566
Yuttipong KaewtongYuttipong Kaewtong
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ม.เกษตร  Active Thai หารือการเชื่อมข้อมูล local fund ส่วนที่เป็นโครงการเกี่ยวกับ PA ในฐานข้อมูล active thai http://www.activethai.org

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้แนวทางในการเชื่อมระบบเพื่อนำข้อมูล PA ไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ผลเพื่อตอบโจทย์ของประเทศในการเพิ่มกิจกรรมทางกายในเชิงนโยบายและขับเคลื่อนในพื้นที่ต่อไป

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open