สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมร่างแผน PA ภูเก็ต ครั้งที่ 3

กิจกรรม : ประชุมร่างแผน PA ภูเก็ต ครั้งที่ 3
วันที่ 04/09/2023 - 04/09/2023
งบประมาณที่ตั้งไว้ 0.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 0 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
รายละเอียดกิจกรรม :