สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย (งานบริหารกลาง)

ค่าบริหารจัดการเดือนสิงหาคม-กันยายน 2566

ค่าบริหารจัดการเดือนสิงหาคม-กันยายน 2566

1 สิงหาคม 2566
nell.monchanok98nell.monchanok98
รายงานจากพื้นที่
Project trainer
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

.

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

.

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
90,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 lock_open