สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

พัฒนาระบบติดตามและประเมินผล

กิจกรรม : พัฒนาระบบติดตามและประเมินผล
วันที่ 18/09/2023 - 18/09/2023
งบประมาณที่ตั้งไว้ 0.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 0 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
รายละเอียดกิจกรรม :
พัฒนาเว็บไซต์ https://localfund.happynetwork.org/ เพื่อใช้เก็บข้อมูลสถานการมีกิจกรรมทางกายของโครงการฯ และการจัดทำแผนและโครงการ