สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

การจัดการข้อมูลด้านอาหารและโภชนาการในระดับตำบล (ตำบลไสหร้า อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ การจัดการข้อมูลด้านอาหารและโภชนาการในระดับตำบล (ตำบลไสหร้า อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช)
ภายใต้โครงการ แผนงานโซนใต้กลาง
ภายใต้องค์กร สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.)
รหัสโครงการ 59-ข-050
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 30 สิงหาคม 2559 - 28 กุมภาพันธ์ 2560
งบประมาณ 80,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายกิตติศักดิ์ ทองเกตุ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ 1.นางสาววรรณา สุวรรณชาตรี 2.นางสาวพีรยา จินดามณี 3.นายวรวิชญ์ กฐินหอม
พื้นที่ดำเนินการ อบต.ไสหร้า
ละติจูด-ลองจิจูด 8.4496798322506,99.53329268843place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 30 ส.ค. 2559 30 พ.ย. 2559 30 ส.ค. 2559 31 มี.ค. 2560 36,000.00
2 1 ธ.ค. 2559 30 เม.ย. 2560 1 เม.ย. 2560 30 มิ.ย. 2560 40,000.00
3 1 พ.ค. 2560 30 มิ.ย. 2560 4,000.00
รวมงบประมาณ 80,000.00
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 การจัดการข้อมูลความมั่นคงด้าน อาหารการจัดการข้อมูลความมั่นคงทางอาหาร

ข้าว ปศุสัตว์ อาหารทะเล พืชผัก ผลไม้ (ขึ้นอยู่กับบริบทของพื้นที่)ในประเด็นสำคัญดังนี้ 1.1 สถานการณ์ของอาหารแต่ละประเภท เช่นพื้นที่การผลิต วัตถุประสงค์การผลิต (เพื่อบริโภคหรือเพื่อจำหน่วย หรือทั้งบริโภคและจำหน่าย รูปแบบการผลิต แบบอินทรีย์เคมี หรือผสมผสาน) 1.2 กลุ่มเครือข่าย ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต จำหน่วย และบริโภค ระบบการตลาดภายใน หรือการตลาดภายนอกชุมชน ของอาหารและประเภท 1.4 ระบบการกระจายผลผลิต ของอาหารแต่ละประเภท 1.5 หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการสนับสนุน หรือขับเคลื่อน การดำเนินงานแต่ละประเภทอาหาร

2 การจัดทำข้อมูล สถานการณ์ด้านอาหารปลอดภัย

เกิดกลไก ระบบการเฝ้าระวังสารปนเปื้อนในอาหาร

3 การจัดการข้อมูลสถานการณ์ด้านสภาวะโภชนาการการจัดทำข้อมูลสถานการณ์ด้านภาวะโภชนาการ

เกิดข้อมูลกลุ่ม - กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ - กลุ่มเด็ก 0- 3 ปี - กลุ่มเด็ก 3-5 ปี - กลุ่มเด็ก 6-14 ปี - กลุ่มผู้สูงอายุ

4 การกำหนดเป้าหมาย หรือ ภาพอนาคตของชุมชนที่ต้องการในเรื่องความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย

เกิดการกำหนดเป้าประสงค์วิสัยทัศน์ในการจัดการความมั่นคงทางอาหาร และโภชนาการที่สมวัย

5 การกำหนดยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นประเด็นความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย การกำหนดยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นประเด็นความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย

เกิดแผนยุทธศาสตร์ท้องถิ่นเรื่องความมั่นคงทางอาหาร และโภชนาการที่สมวัยเกิดแผนยุทธศาสตร์ท้องถิ่นเรื่องความมั่นคงทางอาหาร และโภชนาการที่สมวัย

6

 

stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2559 09:50 น.